ОСВІТНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО ПІД ЧАС ПЕРШИХ ТРЬОХ ХВИЛЬ ЕМІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО КАНАДИ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 60-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

  • Г.І. Залуцька
Ключові слова: Українська греко-католицька церква (УГКЦ), Канада, ЧСВВ, школи, інститути, бурси

Анотація

У статті висвітлюється освітня діяльність Ордену отців Василіан (ЧСВВ) і їхня роль у зародженні та розвитку освітніх процесів під час перших трьох хвиль еміграції українців до Канади. Проаналізовано освітні інституції, засновані з їхньої ініціативи чи з їхньою допомогою: школи, бурси й інститути, які
сприяли збереженню української культури та самосвідомості українців у Канаді. Подано навчальні програми зазначених установ.

Посилання

1. Альманах Торонтської Єпархії. – Торонто, 1964. – 752 с.
2. Марунчак М. Історія українців Канади / М. Марунчак. – 2-ге видання. – Т. 1. – Вінніпег, 1991. – 464 с.
3. Нарис історії Василіянського Чину Святого Йосафата. – Рим, 1992. – 640 с.
4. Пропам’ятна книга з нагоди Золотого Ювілею Поселення Українського Народу в Канаді, 1891–1941. – Йорктон (Саскачеван), 1941. – 338 с.
5. Пропам’ятна книга Отців Василіян у Канаді. – Торонто, 1953. – 435 с.
6. Пропам’ятна книга Українського народного дому у Вінніпегу / [зібр. С. Ковбель; ред. Д. Дорошенко]. – Вінніпег (Манітоба) : Український народний дім, 1949. – 863 с.
7. Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ – ХХ ст.) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки» / І. Руснак ; Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – К., 2000. – 37 с.
8. Соловій М. Органічний розвиток канадської провінції / М. Соловій // Analecta ordinis S. Basilii Magni. – Рим, 1982. – Вип. 1–4. – С. 167–207.
9. Ювілейна пам’ятка 25-ліття новіціяту оо. Василіян в Мондері. – Альберта, 1948. – 111 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
14-17
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ