ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

  • С.М. Калаур
Ключові слова: система, властивості, ознаки, структура, професійна підготовка, фахівці соціальної сфери, готовність до розв’язання конфліктів

Анотація

У статті розглянуто основоположні засади розробки системи неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів. Проаналізовано підходи до сутності наукової дефініції «система». Досліджено основні властивості (цілісність, структурність, синергізм, відкритість, рівновагу, динамічність, надійність) і ознаки (ангажованість, синергічність, інтегрованість, концептуальність, широту, інтенсивність) системи, узагальнено розуміння її структури. З’ясовано системоутворюючі чинники, які об’єднують компоненти системи в межах цілого.

Посилання

1. Галагузова Ю. Теория и практика системной профессиональной подготовки социальных педагогов : дис. ... д. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ю. Галагузова ; Российский государственный социальный университет. – М., 2001 – 373 с.
2. Докучаєва В. Проектування інноваційних систем у сучасному освітньому просторі : [монографія] / В. Докучаєва. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 304 с.
3. Докучаєва В. Технологія проектування інноваційних педагогічних систем як стратегія впливу на майбутній стан системи та її оточення / В. Докучаєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Педагогічні науки». – 2016 – № 6 (303). – Ч. ІІІ – С. 220–228.
4. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України] ; голов. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5. Методы системного педагогического исследования : [учеб. пособ.] / под ред. Н. Кузьминой. – М. : Народное образование, 2002. – 208 с.
6. Шарапов О. Системний аналіз : [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / О. Шарапов, В. Дербенцев, Д. Семьонов. – К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003. – 154 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
141-145
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ