ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • О.М. Моренко
Ключові слова: соціальна робота, майбутній соціальний працівник, самореалізація, самовиховання, саморозвиток, самоосвіта, самопізнання та самооцінка, професійне самовдосконалення

Анотація

У статті розглянуто процес самовдосконалення через аналіз споріднених категорій, таких як саморе- алізація, самовиховання, саморозвиток, самоосвіта, самопізнання та самооцінка. Висвітлено специфіку та закономірності функціонування процесу самовдосконалення. Визначено основи формування здат- ності до самовдосконалення майбутніх соціальних працівників та педагогічні умови, яких доцільно дотримуватися під час організації професійного самовдосконалення студентів у вищих навчальних закладах

Посилання

1. A Comprehensive Dictionary of psychological and psychoanalytical terms a guide to usage / Ed. by B. Horacl. New York; London; Toronto, 1958.
2. Бодалев О.О. Психология личности. / Олексій Олександрович Бодалев. – М: Изд-во МГУ, 1988. – 188 с.
3. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. – М.: Издательство Московского психолого-социального института. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 752 с.
4. Діденко О.В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів [Текст]: дис. … канд. пед.наук: 13. 00. 04 / Діденко Олександр Васильович; Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2003. – 201 с.
5. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М.: МГУ, 1972. – 565 с.
6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 1999.– 425 с.
7. Минигалиева М.Р. Психологические аспекты в деятельности социального работника // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. –№ 1. – С. 72–86.
8. Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України: тематичний збірник праць / упоряд.: А.А. Волосюк, Т.А. Ніколайчук; за заг. редакцією В.В. Олійника. – Рівне: РОІППО, 2013. –
315 с.
9. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. / Ортинський В.Л. – Львів: ЦУЛ,, 2009. – 470 с.
10. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс. – М: Прогресс, 1994. – 251 с.
11. Сайт кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка – [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty.html
12. Філософський енциклопедичний словник / Редкол.: (голова) В.І. Шинкарук. – Київ: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Абрис, 2002. – 743 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
156-159
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ