ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ

  • К.А. Радченко
Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід, виробничі функції, типові завдання діяльності, вміння, навички, військові юристи

Анотація

У статті порушено проблему формування професійної компетентності майбутніх військових юристів. Обґрунтовано перспективність запровадження компетентнісного підходу в освітній процес підготовки юристів. Визначено і розглянуто зміст виробничих функцій військового юриста, типові завдання професійної діяльності та відповідні вміння і навички, якими повинен оволодіти майбутній військовий юрист для набуття професійної компетентності.

Посилання

1. Вишневская С.Л. Коммуникативная компетентность юриста и особенности ее формирования [текст] / С.Л. Вишневская // Психология системного функционирования личности : мат-лы междунар. научно-практической конференции. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2004. – С. 68–70.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
3. Львова Н.В. Производственная практика как средство формирования профессиональной компетентности будущего юриста [текст] : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.В. Львова. – Волгоград : РГБ, 2009. – 243 c. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
4. Маркова А.К. Психология профессионализма [текст] / А.К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 308 с.
5. Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О.В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.
6. Скакун О.Ф., Овчаренко Н.І. Юридична деонтологія: підручник / під ред. проф. Скакун О.Ф. – Х.: Основа, 1999. – 280 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
164-169
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ