«ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

  • С.С. Твердохліб
Ключові слова: інтерпретація, компетентність, художньо-естетична компетентність, інтерпретаційна компетентність майбутнього вчителя хореографії

Анотація

У статті здійснено спробу визначення сутності дефініцій «інтерпретація», «компетентність», «художньо-естетична компетентність», «інтерпретаційна компетентність». Узагальнено сутність зазначених педагогічних категорій у наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців.

Посилання

1. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. / В.М. Верховинець. – 5-те вид., доп. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с.
2. Клыкова Л.А. Развитие художественно-эстетической компетенции студентов хореографических специальностей : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»' / Л.А. Клыкова. – Челябинск, 2011. – 27 с.
3. Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Л.М. Масол // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – № 9. – С. 7–23.
4. Масол Л.М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: метод. посіб. / Л.М. Масол. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 178 с.
5. Мороз М.О. Формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі полі художньої освіти: автореф. дис. …канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Мороз М.О. // Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 20 с.
6. Ревенко І.В. Художньо-естетична компетентність учителя як показник його професійної культури / І.В. Ревенко // Мистецтво і освіта. – 2007. – № 3. – С. 139–146.
7. Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина, С.М. Локшиной, Ф.Н. Петрова (гл. редактор) и Л.С. Шаумяна. – М.: Из-во Сов. энциклопедия, 1964. – 784 с.
8. Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К. : Наукова думка, 2000. – 680 с.
9. Філософський енциклопедичний словник : енциклопедія // НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; голов, ред. В.І. Шинкарук. – Київ; Абрис, 2002. – 742 с.
10. Чень Бо. Формування готовності майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпритаційної діяльності у процесі інструментального навчання : дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти / Чень Бо ; Нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова – Київ, 2017. – 236 с.
11. Черкасов В.Ф. Теорія і методика музичної освіти: [підручник] / Володимир Черкасов. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 528 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
170-174
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ