ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

  • В.П. Ткаченко
Ключові слова: керівник закладу освіти, управління, освітнє лідерство, менеджер освіти, профе- сійна підготовка, компетентність

Анотація

Стаття присвячена аналізу стану розробленості проблеми підготовки управлінців у сфері освіти, на засадах лідерства, у працях вітчизняних і закордонних учених. З’ясовано особливості сучас- ного погляду науковців на застосування компетентністного підходу у підготовці керівників вищих і загальноосвітніх навчальних закладів.

Посилання

1. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / И. Адизес. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с.
2. Берека В.Є. Фахова підготовка магістрів з менеджменту освіти: теорія і методика : [монографія] / В.Є. Берека. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – 482 с.
3. Біницька О.П. Сучасний стан підготовки майбутніх керівників установ та організацій у сфері освіти до інноваційної економічної діяльності / О.П. Біницька // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 27-32. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_3_5.
4. Вдовиченко Р. Функціонально-посадові вимоги до професійної управлінської діяльності керівника школи / Р. Вдовиченко // Рідна школа. – 2005. – №2 – с.16-21.
5. Генсон М.Е. Керування освітою та організаційна поведінка / М.Е. Генсон. – Л. : Літопис, 2002. – 378 с.
6. Гладкова В.М. Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи / В.М. Гладкова, Ю.В. Федотова // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 6. – С. 263-266. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/vpm_2009_6_58.
7. Дарманська І.М. Характеристика правової компетенції керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті управлінської компетентності / І.М. Дарманська // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 14. – С. 151-155. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_31.
8. Ерсьозоглу І. Професійна діяльність менеджерів освіти шкільного рівня / І. Ерсьозоглу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 42(1). – С. 174-177. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2014_42(1)__43.
9. Жигірь В.І. Сутність і зміст професійно важливих якостей особистості менеджера освіти / В.І. Жигірь // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 10(3). – С. 113-124. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__16.
10. Жигірь В.І. Теоретичні основи змісту професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 140-148. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_22.
11. Загородній С.П. Технології розвитку інноваційної компетентності керівників ЗНЗ у системі післядипломної освіти / С.П. Загородній // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2016. – Вип. 48. – С. 55-59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzvdpu_pp_2016_48_13.
12. Про вищу освіту : Закон України. [Електронний]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18.
13. Калашнікова С. Концепція лідерства в управлінні освітніми системами / С. Калашнікова // Освітологія. – 2012. – Вип. 1. – С. 106-112. [Електроннийресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ocvit_2012_1_17.
14. Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / С.А. Калашнікова ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2011. – 462 с.
15. Кірдан О.Л. Управління вищим навчальним закладом: теоретичний аналіз / О.Л. Кірдан // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 20. – С. 44-49. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2012_20_13.
16. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Дж. Коллинз. – СПб : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2002. – 303 с.
17. Линьов К. Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства / К. Линьов // Освітологія. – 2016. – № 5. – С. 50-56. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ocvit_2016_5_10.
18. Линьов К.О. Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти / К.О. Линьов // Освітологічний дискурс. – 2016. – № 2. – С. 153-164. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/osdys_2016_2_16.
19. Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование: задачи руководителей : пер. с англ. / П. Лоранж. – М. : Амни-Бизнес, 2004.
20. Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 51-59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2013_3_9.
21. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. – Київ : Поліграф плюс, 2016. – 80 с.
22. Мурована Н. Організаційно-педагогічні умови розвитку інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти / Н. Мурована // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – С. 197-201. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_59.
23. Новгородська Ю.Г. Стан дослідження проблеми професійної підготовки менеджерів дошкільної освіти в педагогічній науці / Ю.Г. Новгородська // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 3. – С. 172-175. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_3_46.
24. Носкова М.В. Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів готовності до використання Інтернет технологій у професійній діяльності / М.В. Носкова // Молодий вчений. – 2015. – № 5(3). – С. 134-137. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5(3)__38.
25. Полещук Л.В. Науково-теоретичні підходи до формування професійно-значущих якостей менеджерів освіти / Л.В. Полещук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 42(2). – С. 86-91. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzvdpu_pp_2014_42(2)__24.
26. Сас Н. Сутність інноваційного управління як професійної діяльності майбутнього керівника навчального закладу / Н. Сас // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2013. – Ч. 1. – С. 263-272. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_1_35.
27. Семенець-Орлова І.А. Результативне лідерство в процесі управління освітніми змінами / І.А. Семенець-Орлова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. – 2015. – № 4. – С. 107-112.
28. Сергеєва Л.М. Практики підготовки керівних кадрів професійної освіти в умовах магістратури / Л.М. Сергеєва // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2014. – Вип. 1. – С. 51-59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ OD_2014_1_9.
29. Серджіованні Т. Керування освітою і шкільне врядування / [Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз та ін.]. – Львів : Літопис, 2002. – 440 с.
30. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#n10.
31. Сігаєва Л.Є. Підготовка освітніх менеджерів на засадах андрагогіки / Л.Є. Сігаєва, А.В. Опольська // Теоретична і дидактична філологія. – 2017. –
Вип. 24. – С. 201-208. [Електронний ресурс] – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2017_24_25.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
175-181
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ