КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Л.І. Хіценко
Ключові слова: соціокультурна компетентність (СКК), майбутні співробітники Служби безпеки України, вправа, комплекс вправ, блоки вправ, компоненти СКК

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування соціокультурної компетентності майбутніх співробітників Служби безпеки України. Автор пропонує комплекс вправ для формування соціокультурної компетентності, що складається з п’яти блоків. У роботі наводяться приклади вправ, спрямованих на формування компонентів СКК майбутніх співробітників Служби безпеки України.

Посилання

1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М. : ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Кіндрась І.В. Підсистема вправ для навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому етапі /
І.В. Кіндрась // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 5(39). – С. 113–122.
3. Лукьянова Л.А. Формирование функционально-содержательной основы социокультурной компетенции учащихся 10–11 классов общеобразовательной школы (на материале английского языка) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Л.А. Лукьянова. – Санкт-Петербург, 2014. – 186 с.
4. Тополева О.В. Комплекс упражнений, направленный на формирование лингвострановедческой компетенции студентов / О.В. Тополева // Языковое образование в ВУЗе. – СПб : Каро, 2005. – С. 88–101.
5. Шатилов С.Ф. Методика обучения иностранному языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – М. : Просвещение, 1986. – 234 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
182-186
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ