НЕПЕРЕРВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ТРИРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • І.П. Шама
Ключові слова: неперервна педагогічна освіта, трирівнева система освіти, майбутні учителі, індивідуальний стиль педагогічної діяльності

Анотація

У статті схарактеризовано сутність, мету та шляхи реалізації системи неперервної педагогічної освіти, структуру трирівневої системи вищої освіти в Україні, особливості підготовки майбутніх педа- гогічних працівників на кожному рівні. Розкрито особливості процесу формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів на етапі здобуття освітнього рівня «бакалавр»; загальнопедагогічної підготовки та формування індивідуального стилю професійної діяльності магі- странтів спеціальності «Освітні, педагогічні науки».

Посилання

1. Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013.
2. Про вищу освіту : Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
3. Інноваційні педагогічні технології у системі неперервної професійної освіти : [монографія] / за ред. С.С. Вітвицької. – Житомир : Полісся, 2015. – 368 с.
4. Ковалів Ж.В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Ж.В. Ковалів. – Одеса, 2005. – 207 с.
5. Непрерывное образование в объективе времени : [монографія] / под науч. ред. Н.А. Лобанова, В.Н. Скворцова. – СПб : ЛГУ им. А.С. Пушкина ; Харьков, 2014. – 236 с.
6. Прохорова О.О. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О.О. Прохорова. – Харків, 2008. – 305 с.
7. Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении школьников и студентов / А.П. Сманцер. – Мн. : БГУ, 2013. – 271 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
187-191
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ