ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ СПАДЩИНИ АДРІАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА

  • Т.О. Кущова
Ключові слова: Адріан Митрофанович Топоров, джерельна база, педагогічна спадщина, громадсько-просвітницька діяльність, друковані публікації, фонди архівів, музеїв, бібліотек, електронні ресурси мережі Інтернет

Анотація

У статті узагальнено, згруповано і представлено джерельну базу дослідження педагогічної та громадсько-просвітницької спадщини А.М. Топорова. Досліджено друковану і рукописну спадщину (книги, рукописи і публікації автора у періодичних виданнях). Проаналізовано наукові праці, в яких
досліджується дана проблема, публікації у друкованих засобах масової інформації про життя і творчість А.М. Топорова. Вивчені та представлені енциклопедичні й довідкові видання, матеріали архівних фондів, музеїв і бібліотек, електронні ресурси Інтернет.

Посилання

1. Анисов М.И. Источники изучения истории советской школы и педагогики : [учебно-метод. пособие для пед. ин-тов] / М.И. Анисов. – М. : Просвещение, 1986. – 223 с.
2. Васильев К.И. Работа с архивным материалом / К.И. Васильев // Методы педагогического исследования. – М. : Просвещение, 1972. – 159 с.
3. Голубнича Л.О. Класифікація джерел педагогічної історіографії / Л.О. Голубнича. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2012_26/files/P2612_30.pdf.
4. Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації / Н. Гупан // Рідна школа. – 2013. – № 8–9. – С. 67–70.
5. Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.
6. Кущова Т. Етапи формування і проблеми дослідження педагогічної спадщини А.М. Топорова / Т. Кущова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 3 (67). – С. 209-221.
7. Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : [моногр.] / С.М. Лобода ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 504 с.
8. Раскин Д.И. Историко-педагогический источник в свете современных проблем источниковедения и системного подхода / Д.И. Раскин // Актуальные вопросы историографии : сб. науч. тр. ; под ред. Э.Д. Днепрова и О.Е. Кошелевой. – М. : Изд. АПН СССР, 1986. – 230 с.
9. Раскин Д.И. Классификация историко-педагогических источников / Д.И. Раскин // Историографические и методологические проблемы изучения истории
отечественной школы и педагогики : сб. науч. тр. ; под ред. Э.Д. Днепрова и О.Е. Кошелевой. – М. : Изд-во АПН СССР, 1989. – С. 85-99.
10. Сухомлинська О.В. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми / О.В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К. : А.П.Н., 2003. – С. 26-35.
11. Ясько О.М. Про використання джерел у дослідженнях з історії радянської педагогічної науки / О.М. Ясько // Рад. школа. – 1974. – № 11. – С. 7–12.
12. Kushchova T.A. The Timliness of A. Toporov’s pedagogical heritige study // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал),
2013.– №7(27). [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-45.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
43-48
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ