КОРПОРАТИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК НЕВІДКЛАДНА ВИМОГА ЧАСУ

  • І.М. Литовченко
Ключові слова: корпоративна освіта, корпоративний університет, працівник, компанія, навчання персоналу

Анотація

У статті проаналізовано витоки становлення та сучасний стан корпоративної освіти в Україні; розглянуто правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників; розкрито можливості корпоративного університету як провідної форми корпоративної освіти в Україні.

Посилання

1. Гарынов А.А. История производства и применения в народном хозяйстве СССР электронно-вычислительной техники в 50-80-е гг. ХХ в. / А.А. Гарынов //
Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2010. – № 15. – С. 75–84.
2. Голышенкова О. Мировые тенденции развития корпоративного образования / О. Голышенкова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://refdb.ru/look/2742259.html
3. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 2008–2017 : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 72. – Cт. 2708.
4. Про освіту : Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). –1991. – № 34. – Ст. 451. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page2
5. Про професійний розвиток працівників : Закон України № 4312-VI від 12.01.2012 // Верховна Рада України. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
6. Карлов Н.В. Я – физтех: книга очерков / Н.В. Карлов, Н.Ф. Симонова, Л.П. Скороварова. – М. : ЦентрКом, 1996. – 767 с.
7. Курбатов С. Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 44–49.
8. Метінвест. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.metinvestholding.com/ru/career/training Збірник наукових праць 53
9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 – 2013. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
10. Про організацію заводів-втузів, а також промислових підприємств та цехів при вищих навчальних закладах : Постанова Ради Міністрів СРСР від 30 груд. 1959 р. // Збірн. Пост. Ради Міністрів СРСР. – 1960. – № 1. – Cт. 3.
11. Шуміло І.А. Особливості правового статусу корпоративних університетів в Україні / І.А.Шуміло // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-1. – С. 163–166.
12. Lytovchenko I. Corporate university as a form of employee training and development in American companies / I. Lytovchenko // Advanced Education. – 2016. –
№ 5. – P. 35–41. DOI: 10.20535/2410-8286.62280
13. Ogienko O. Facilitation in the context of pedagogical activities / O. Ogienko // Advanced Education. – 2016. – № 5. – P. 85–89. DOI: 10.20535/2410-8286.70621
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
49-53
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ