ЕТИКЕТ ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ

  • М.В. Луца
Ключові слова: ментальність нації, мовний етикет, мовленнєвий етикет, спілкувальний етикет, норми етикету, спілкування, формули спілкування, мова, мовлення

Анотація

У статті розглянуто етикет та ментальність українців. Досліджено фактори, що впливають на мен- тальність нації, виокремлено основні особливості мовного, мовленнєвого та спілкувального етикету. З’ясовано, що український мовленнєвий етикет – це явище прогресивне й суто національне, бо належить рідній (материнській) мові та відображає національний характер українця, тобто його менталь- ність – склад розуму, самобутній спосіб мислення і світосприймання. Визначено, які зміни відбува- ються в мовленнєвому етикеті. Сформульовано способи взаємодії мовлення, мови та етикету

Посилання

1. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Богдан – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.
2. Бондаренко О.В. Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект / О.В. Бондаренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – 2008. – Випуск 32. – С. 66-78.
3. Гайович Г.В. Поняття “мова”, “мовлення”, “етикет” у сучасному українському діловому середовищі / Г.В. Гайович // Фокус мови : Науково-практичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 39–47.
4. Кулішенко Л. Мовленнєвий етикет та ментальність українців / Л. Кулішенко, Т. Чечота // Світогляд – Філософія – Релігія. – 2013 – Вип. 4. – С. 269-276.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / ред. В.Н. Ярцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 684 с.
6. Лозко Г. Етнічні складники українського характеру (за Ю. Липою) // Мала енциклопедія етнодержавництва. – К. : Ґенеза, Довіра, 1996. – С. 57.
7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.
8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Пер. с англ. А.Е. Кибрика. – М. : Прогресс, 1993. – 654 с.
9. Словник української мови: в 11 томах / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 2. – С. 490.
10. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет / М. Стельмахович // Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 20–23.
11. Шутова М.О. Мовленнєвий етикет як система координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації / М.О. Шутова // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. –
2013. – Том 16. – № 1. – С. 134-142.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
54-57
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ