АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Г.В. Бєлан
Ключові слова: автобіографія, джерельна база, суб’єктивність, біографія педагога, педагогічна персоналія, історико-педагогічне дослідження

Анотація

Стаття є стислим викладом результатів дослідження, присвяченого особливостям автобіографії як джерела історико-педагогічного дослідження, зокрема під час вивчення педагогічних персоналій у контексті історичної ретроспективи. У статті представлено стислий аналіз характеристик автобіографічних творів, їх основних складових, які було закладено в другій половині ХІХ ст. На прикладі текстового масиву автобіографій цього періоду доведено, що автентичність автобіографічних творів, їх суб’єктивність, наявність саморефлексії та обмеженість у часі зображення подій підтверджують інформативність автобіографії в якості джерела для досліджень педагогічної персоналії в історико-педагогічному дискурсі, проте застерігають від однозначності сприйняття фактів життєпису того чи іншого діяча у відриві від контексту інших документальних біографічних матеріалів.

Посилання

1. Галич О.А. Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика / О.А. Галич. – К. : КДПІ ім. О.М. Горького, 1991. – 217 с.
2. Драгоманов М. Автобіографія / М. Драгоманов // Самі про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ століття / За ред. Ю. Луцького. – Нью-Йорк :
Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1989. – С. 115–145.
3. Конисский А. Автобіографія / А.Конисский // Світ. – 1882. – С. 227–228.
4. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография / Н.И. Костомаров; Сост. и ист.-биогр. очерк В.А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича. –
2-е изд. – К. : Лыбидь, 1990. – 736 с.
5. Куліш П. Моє життя / Пантелеймон Куліш // Куліш П. Повість про Український народ; Моє життя; Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Упорядкув., передм., пер., прим. О. Шокало. – К. : Редакція журналу «Український світ», 2005. – С. 95–138.
6. Луцький Ю. Передмова / Ю. Луцький // Самі про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ століття / За ред. Ю. Луцького. – Нью-Йорк : Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1989. – С. 7–17.
7. Потебня О. Автобіографічна записка Олександра Потебні / О. Потебня ; пер. Б. Шнайдер // Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / ред. Юрія Луцького. – Нью Йорк, 1989. – С. 225–228.
8. Раскин Д.И. Классификация историко-педагогических источников / Д.И. Раскин // Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики : сб. науч. тр. / Под ред. Э.Д. Днепрова и О.Е. Кошелевой. – М., 1989. – С. 85–98.
9. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Сухомлинська . – Київ : А.П.Н., 2003. – 68 с.
10. Франко І. Дещо про себе самого / І. Франко // Франко І.Я. Твори: в 20 т. / Редкол.: Корнійчук О.Є., Білецький О.І. та ін. – Т. 1.: Автобіографічні матеріали.
Оповідання. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – С. 25–29.
11. Шевченко Т.Г. Письмо Т. Гр. Шевченка к редактору «Народного чтения» / Т.Г. Шевченко // Шевченко Т.Г. Зібрання творів: у 6 т. / Редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. – Т. 5. : Щоденник. Автобіографія. Археологічні нотатки та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – С. 194–198.
12. Ярошевський М.Г. Биография ученого как науковедческая проблема / М.Г.Ярошевський // Человек науки. – М., 1974. – С. 19–57.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
13-16
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ