СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОСАДИ «ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР»: ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

  • В.М. Гусак
Ключові слова: провідник, організатор, піонерський вожатий, педагог-організатор

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність дослідження та представлено результати ретроспективного аналізу становлення і розвитку посади «педагог-організатор» у загальноосвітніх навчальних закладах. Проаналізовано хронологічні етапи його професійного еволюціонування у контексті конкретних історичних умов ыз початку ХХ ст. Стаття розкриває сутність понять «провідник», «організатор», «піонерський вожатий», «педагог», «педагог-організатор», а також визначає поняття «педагог-організатор» з позицій його діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

Посилання

1. Алиева Л. Детское общественное объединение в системе социального воспитания детей и юношества : [Учебно-методическое пособие] / Л. Алиева. – М.,
2007. – 72 с.
2. Вожатская наука созидания: Формат 3D: сборник научно-практических материалов / сост. и ред. А. Волохов, О. Леденева, И. Фришман. – Н. Новгород, 2015 – 138 с
3. Інформаційний збірник М-ва освіти і науки України. – 1992. – № 22. – С. 26–27.
4. Інформаційний збірник М-ва освіти і науки України. – 1992. – № 23. – С. 20–21.
5. Книга вожатого / [А. Бруднов, А. Будов, О. Газман та ін.]; упоряд. А. Деркач, Г. Чубарова, Л. Яшуніна. –К.: Молодь, 1986. – 248 с.
6. Коляда Н. Розвиток дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.): [монографія] / Н. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 407 с.
7. Коляда Н. Підготовка організаторів дитячого руху: уроки минулого та перспективи на майбутнє / Н. Коляда // Проблеми підготовки сучасного вчителя :
зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені П. Тичини / [ред.кол. : Побірченко Н. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Вип. 2. – С. 189–196.
8. Лутошкин А. Как вести за собой. Старшеклассникам об основах организаторской работы / А. Лутошкин. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с.
9. Никульников А. Нормативно-правовые и теоретические подходы подготовки вожатого: исторический аспект [Текст] / А. Никульников // Сибирский педагогический журнал. – 2009. – № 10. –С. 218–223.
10. Ожегов С. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: Русский язык, 1990. – 917 с.
11. Охрімчук Р. Дитячі об'єднання України у вимірах минулого та сучасного: [довід.-посіб.] / P. Охрімчук, Л. Шелестова, О. Кравченко: Ін-т проблем виховання АПН України. Лабораторія дитячих об’єднань. – К.; Луганськ: Альма-матер, 2006. – 255 с.
12. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (з досвіду діяльності курсів 20–30-х рр. ХХ ст.) / Н. Педан // Теорія та методика навчання та виховання. – 2011. – Вип. 29. – С. 118–128.
13. Руденко И. Подготовка организаторов детского движения в России (историко-педагогический анализ): [монография] / И. Руденко; под ред. Л. Алиевой. – М.: Пед. общество России, 2008. – 232 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
23-28
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ