ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ШКОЛАХ І ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Г.М. Дембровська
Ключові слова: розвиток, фізичне виховання, система, суспільство, учнівська молодь, педагогічна ідея

Анотація

У статті висвітлено фундаментальні етапи розвитку фізичного виховання серед учнівської молоді в школах і позашкільних закладах як історико-педагогічної проблеми. Важливість та значущість виокрем- леної проблеми зумовила появу постійної до неї уваги з боку філософів, письменників, вчителів та вче- них у процесі суспільно-історичного розвитку людства. Слід зазначити, що ґенеза становлення фізичного виховання, розвиток фізичної культури та спорту досить широко представлені в цій статті шляхом ви- світлення різних соціальних інститутів, різних типів навчальних закладів; найбільш системно ці форми роботи розглядаються в контексті розвитку шкільництва. У статті розкрито поняття фізичного виховання, визначено мету та головні завдання на різних етапах його становлення та розвитку від первісного суспіль- ства до сьогодення як важливої складової частини гармонійного розвитку дітей та молоді.

Посилання

1. Андреев Л.Г. История французкой литературы / Л.Г. Андреев, Н.П. Козлова, Г.К. Косиков. – М. : Академия, 1987. – С. 321–249.
2. Асмус В.Ф. Ж.Ж. Руссо. Историко-философские этюды / В.С. Асмус. – М. : «Мысль», 1984. – 135 с.
3. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт» / М.С. Герцик, О.М. Вацеба. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Харків : «ОВС»,
2004. – 176 с.
4. Деминский А.Ц. Основы теории физической культуры. Учебное пособие для институтов и факультетов физического воспитания / А.Ц. Деминский. – Донецк : Доминанта, 1996. – 328 с.
5. Заиченко Г.А. Объективность чувственного знания: Локк, Беркли и проблема «вторичных» качеств / Г.А. Заиченко // Философские науки. – 1995. – № 4. –
С. 98–109.
6. Ідея народності у вихованні / За творами К. Д.Ушинського // Рідна школа. – 2004. – № 3 – С. 66–67.
7. Косиков Г.К. Последний гумансит, или подвижная жизнь истнины / Г.К. Косиков // Монтень М. Опыты. Избранные главы / Составление, вступительная статья Г.К. Косикова. – М. : Издательство «Правда», 1991. – С. 6–32.
8. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва / В. Кравець. – Тернопіль, 1996. – 436 с.
9. Крук М.З. Шкільна фізична культура в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст / М.З. Крук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 48.
10. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста // П.Ф. Лесгафт Избранные труды / Сост. И.Н. Решетень. – М. : ФиC,
1987. – С. 58–59.
11. Локк Дж. Думки про виховання / Дж. Локк // Хрестоматія по історії закордонної педагогіки. – М., 1988 – С. 163–195.
12. Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис...
д-ра пед. наук : 13.00.07 / Г.П. Пустовіт ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2005. – 51 с.
13. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К. : Радянська школа, 1985. – 312 с.
14. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.
15. Українська педагогіка в персоналіях [Текст]: навч. посібник у 2 кн. / за ред. О.В. Сухомлинської – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – C. 372.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
29-33
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ