ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЧОЛОВІЧИХ ГІМНАЗІЯХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

  • Т.П. Зузяк
Ключові слова: Східне Поділля, Немирівська чоловіча гімназія, Кам’янець-Подільська чоловіча гімназія, допрофесійна підготовка

Анотація

У статті на основі історичних та архівних джерел проаналізована допрофесійна підготовка майбут- ніх вчителів у Немирівській та Кам’янець-Подільській чоловічих гімназіях першої половини XIX ст. Охарактеризовані зміни та нововведення в навчально-виховному процесі чоловічих гімназій. Доведено, що гімназії Східного Поділля в розглядуваний період не могли задовольняти своєму призначенню – да- вати учням ґрунтовну загальну допрофесійну підготовку і готувати їх до отримання університетських наукових знань. Доведено, що успішність допрофесійної підготовки майбутніх вчителів зумовлювала якість особового складу викладачів гімназій.

Посилання

1. Алешинцев И. История гимназического образования в России. (XVIII и XIX век) / И. Алешинцев. – СПб. : Изд. О. Богдановой, 1912. – 346 с.
2. Воспоминания М. Чалого: оттиск из «Киевской Старины». Ч. 2. – Киев : Тип. Г. Корчак-Новицкого, 1895. – 141 с.
3. Грищенко Т. Становлення і розвиток музично-естетичного виховання в гімназіях України / Т. Грищенко // Рідна школа. – 1998. – № 7–8. – C. 69–71.
4. Державний архів Вінницької області. – Ф. – 673. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 2.
5. Державний архів Вінницької області. – Ф. – 673. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 4.
6. Державний архів Вінницької області. – Ф. – 673. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 6.
7. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева. (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после восстания 1831 г., русских школ взамен польских) // Киевская старина. – 1887. – Т. 17. – № 2. – С. 285–312.
8. Колесник В. Польська і російська гімназії в Мурах в першій половині ХІХ ст. / В. Колесник // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки : матер. міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», 9–10 вересня 2010 р. / відп. ред. К. Висоцька ; Вінницький обл. краєзн. музей. – Вінниця : ВМГО «Розвиток», 2011. – С. 173–203.
9. Малиновский Н. Очерк по истории реформы средней школы (1804–1910 гг.) / Н. Малиновский // Русская школа. – 1910. – Т. 3. – Кн. 9–12. – С. 39–66.
10. Материалы для истории и статистики наших гимназий // Журнал Министерства народного просвещения. – 1864. – № 2. – С. 376–377.
11. Назаренко Є. Олександр Хиждеу в Кам’янці-Подільському // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 476–478.
12. Підгірна Л. Була у Кам’янці чоловіча гімназія: штрихи до історії / Л. Підгірна, А. Бабляк // Подолянин. – 1993. – 27 січня. – С. 3.
13. Стрибульский С. Историческая записка о Немировской гимназии. 1838–1888 / С. Стрибульский. – Немиров, 1888. – 274, 57, XCVIII с.
14. Трембіцький А. Пилип Морачевський і Поділля / А. Трембіцький // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXII Всеукр. іст.-краєзнав. конф., 22 жовтня 2009 р. / Відп. ред. М. Кравець. – Вінниця, 2009. – С. 255–269.
15. Чалый М. Иван Максимович Сошенко / М. Чалый. – Киев : Тип. В. Давиденка, 1876. – 121 с.
16. Шаблиовский В. Школьные воспоминания о Каменец-Подольской гимназии / В. Шаблиовский // Православная Подолия. – Каменец-Подольский. – 1906. – № 5. – С. 19–29.
17. Шульгин В. Юго-западный край под. управлением Д. Бибикова : (1838–1853) / В. Шульгин // Древняя и новая Россия. – 1879. – Т. 2. – № 5. – С. 5–32.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
34-37
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ