ВПРОВАДЖЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ У 1860-х рр. КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ (ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • Ю.А. Коміренко
Ключові слова: кадетські корпуси, військові гімназії, виховне навчання, реформа освіти, менталітет, світоглядні цінності, свобода особистості, українське середовище, національний характер

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань, пов’язаних із реформуванням у 1860-х рр. кадетських корпусів у військові гімназії та впровадженням у навчально-виховний процес концепції виховального навчання Й. Гербарта. Проблему розглянуто в аспекті етнопсихологічних чинників, які визначали спе- цифіку педагогічного досвіду кадетських корпусів Наддніпрянщини в галузі виховання і робили такий досвід успішним, на відміну від решти губернських військово-навчальних закладів Російської імперії.

Посилання

1. Военная энциклопедия : в 18 т. – СПб. : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – Т. 1 : А–Алжирия / под ред. В. Новицкого. – 1911. – 320 с.
2. Костомаров Н. Две русские народности / Н. Костомаров // Основа. – 1861. – № 3. – С. 33–80.
3. Павловский И. Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса (1840–1890 гг.) / И. Павловский. – Полтава : Типография губернского
Правления, 1890. – 183 с.
4. Соколов Н. Столетие военного министерства. 1802–1902. Главный штаб. Исторический очерк / Н. Соколов. – СПб. : Типография поставщиков двора его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф,1914. – Т. 10. – Ч. 3 / под ред. Д. Скалона, П. Петрова. –1914. – 218 с.
5. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський // Філософські твори : у 4 т. / під заг. ред. В. Лісового. – К. : Смолоскип, 2005. – Т. 1. – 2005. – С. 3–162.
6. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / В. Янів. – К. : Знання, 2003. – 343 с.
7. Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду / В. Янів // Релігія в житті українського народу : збірник матер. Наук. конф. у Рокка ді Папа (18–20 жовтня 1963 р.) / за ред. В. Янева. – Мюнхен ; Рим ; Париж : НТШ, УБНТ, УВАН, УВУ, 1966. – С. 179–203.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
50-53
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ