НАВЧАЛЬНО-ФОРМАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ЗАКАРПАТСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЄВРОПИ

  • Г.М. Розлуцька
Ключові слова: навчання, українське духовенство, поєднання цінностей, толерантність, Закарпаття

Анотація

У статті висвітлено особливості підготовки закарпатського духовенства в європейських освітніх за- кладах ХVІІІ – ХІХ ст. З’ясовано, яким чином суспільно-політичні передумови уможливили доступ українській молоді до навчання за рубежем. Розкрито організаційні аспекти навчання української моло- ді у вишах Риму, Відня, Будапешта, Ісбрука, Острогому, Праги, Львова, Тирнави та ін. Виявлено вплив  європейських цінностей на формування світогляду українського духовенства у процесі здобуття освіти. Основою гармонізації суспільних стосунків окреслено толерантність.

Посилання

1. Глистюк Я. Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848–1914: інституційна та соціальна історія : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» /Я. Глистюк. – Л., 2008. – 18 с.
2. Кобетяк А. Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» /
А. Кобетяк. – Житомир, 2015. – 17 с.
3. Лучкай М. Історія карпатських русинів : у 6 т. / М. Лучкай ; дешифр. рукопису Ю. Сака ; пер. укр. мовою Ю. Сака, М. Ороса, Й. Баглая ; покаж. іст. осіб та
назв Д. Данилюка ; географ. покаж. І. Сенька. – Ужгород : Закарпаття, 2011. – Т. 6. – 2011. – 472 с.
4. Пап С. Історія Закарпаття / С. Пап ; І. Пелехатий, М. Вуянко, В. Криворучко, І. Шумада. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – Т. 3 : 1716–1939. – 2003. –
648 с.
5. Пекар А. Нариси історії церкви Закарпаття / А. Пекар. – 2-ге вид. – Рим ; Л. : Вид-во Отців Василіан «Місіонер», 1997. – Т. 1 : Єрархічне оформлення. –
1997. – 232 с.
6. Світильник істини: Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові 1928–1929 – 1944 // Зібрав П. Сениця. – Торонто,
1973. – 719 с.
7. Cемінарія Св. Василія Вел. // Душпастырь : урядовый и духовный органъ Епархіи Мукачевской. –1924. – Роч. І. – Ч. 2. – С. 173.
8. Шепетяк О. Українські студенти в Австрії / О. Шепетяк // Світове українство як чинник утверджен- ня держави Україна у міжнародній спільноті : зб. мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конференції (у рамках ІV Між- народного конгресу світового українства). – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 464–468.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
68-73
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ