ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (60-ті рр. ХХ ст.)

  • Н.В. Султанова
Ключові слова: соціальне виховання, школи-інтернати, методи виховання, суспільний характер виховання, суспільно-корисна праця, дисципліна, відповідальність

Анотація

У статті порушено проблему дослідження організаційних засобів соціального виховання дітей у теорії та практиці освітніх установ інтернатного типу в України у 60-х роках ХХ ст. Розкрито особливості прак- тичного втілення в життя ключових аспектів виховання дітей. Проаналізовано організаційно-методологічні умови, що сприяли ефективності використання педагогічних технологій соціального виховання. З досвіду роботи інтернатних установ України, аналізу звітної документації шкіл-інтернатів та інших архівних та нор- мативно-правових документів досліджуваного періоду визначено зміст, форми та методи виховання дітей, розкрито особливості його забезпечення у школах-інтернатах крізь призму стійкої й усвідомленої громадянської позиції, відповідальності за долю країни та готовності до суспільного і самостійного життя.

Посилання

1. Листування з Міністерством освіти УРСР про підсумки роботи шкіл-інтернатів, про умови життя і забезпечення дітей-сиріт (23 січня – 31 грудня 1970 р.) //
ДАМО. – Ф. Р 2817. – Оп. 6. – Спр. 12. – 102 арк.
2. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. / Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. – К. : ІЗМН, 1997. – 390 с.
3. Про організацію шкіл-інтернатів в Українській РСР : Постанова Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 29 червня 1956 р. //
ДАМО. – Ф. Р 2817. – Оп. 2. – Спр. 9. – 3 арк.
4. Про заходи по розвитку шкіл-інтернатів в Українській РСР на 1959–1965 рр. : Постанова Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР
від 23 червня 1959 р. № 955 // ДАМО. – Ф. Р 2817. – Оп. 2. – Спр. 63. – Арк. 240.
5. Про загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки та інші інтернатні заклади : Постанова Ради Міністрів Української РСР від 14 лютого 1984 р. № 83
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP840083.html.
6. Про заходи щодо розвитку шкіл-інтернатів у 1959–1965 рр. // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1959. – № 13. – С. 2–3.
7. Річний звіт про навчально-виховну роботу Лисогірської школи-інтернату № 5 за 1959–1960 н. р. // ДАМО. – Ф. Р 2817. – Оп. 2. – Спр. 191. – 25 арк.
8. Річний звіт про навчально-виховну роботу Привільнянської школи-інтернату № 6 за 1959–1960 н.р. // ДАМО. – Ф. Р 2817. – Оп. 2. – Спр. 192. – 54 арк.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
78-82
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ