СТРУКТУРА І СКЛАД ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ: РЕАЛЬНИЙ ТА РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЙВИЩИХ РІВНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

  • Ж.В Таланова
Ключові слова: рамка кваліфікацій, рівні кваліфікацій, дескриптори кваліфікацій, докторські і постокторські кваліфікації

Анотація

У статті аналізуються труднощі розроблення та реалізації національної кваліфікаційної рамки в частині найвищих (докторських і постдокторських) кваліфікацій. Наводяться критерії класифікації кваліфікацій взагалі, докторських та постдокторських 54 кваліфікацій зокрема. Обґрунтовано оптимальну структуру найвищих рівнів національної рамки кваліфікацій та оптимальний склад відповідних дескрипторів, здійснено опис докторського і постдокторського кваліфікаційних рівнів

Посилання

1. Болонский процесс: европейские и национальные структуры квалификаций (кн.-прил. 2) / Под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. В. И. Байденко. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – 220 с.
2. Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / Уклад.: В. Д. Шинкарук, Р. В. Бойко, К. М. Левківський, З. І. Логвин, Н. Л. Губерська; За заг ред. І. О. Вакарчука. – К.: Знання, 2008. – 199 с.
3. Луговий В. І. Запровадження рамок кваліфікацій вищої освіти в Сполученому Королівстві: досвід для України / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України: теорет. та наук.- метод. часоп. – Рівне: [б. в.], 2010. – № 3. – Дод. 1. – Т. 1. – С. 7–18. – Темат. вип. “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”.
4. Луговий В. І. Застосування системного підходу до визначення компетентностей як основи кваліфікацій / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко // Вища освіта України: теоретичний та науково-практичний часопис / [за ред. В. І. Лугового, М. Ф. Степка]. – К.: Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. – № 1. – додаток 1. – Тематичний випуск: „Наука і вища освіта: технології взаємодії”. – 284 с. – С. 151–159.
5. Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс / В. І. Луговий // Вища освіта України. – № 3 (додаток 1). – 2009 р.
Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – К.: Гнозис, 2009. – 630 с. – С. 8– 14. 60
6. Луговий В. І. Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Проф.-техн. освіта. – 2010. – № 1. – С . 5–9.
7. Національний класифікатор України: Класифікатор професій. ДК 003: 2005 / Держспоживстандарт України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
8. Слюсаренко О. Структура та компонентний склад, показники і критерії оцінювання професійної компетентності державного службовця як основи його кар’єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 2. – С. 123–132.
9. Таланова Ж. В. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? / Ж. В. Таланова // Вища шк. – 2010. – № 7-8. – С. 96–107.
10. Таланова Ж. В. Докторська освіта в Канаді / Ж. В. Таланова // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – Рівне: [б. в.], 2010. – № 3. – Дод. 1. – Т. 3. – С. 500–510. – Темат. вип. “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”.
11. Таланова Ж. В. Докторська підготовка в країнах високорейтингових університетів – США і Сполученому Королівстві / Ж. В. Таланова // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; гол. ред. І. О. Смолюк. – Луцьк: ВНУ, 2010. – Вип. 13. – С. 173–179. (Серія: Педагогічні науки).
12. Таланова Ж. В. Докторська підготовка в світі та Україні / Ж. В. Таланова. – К.: Міленіум, 2010. – 476 с.
13. Таланова Ж. В. Одно-, двоетапна і змішана моделі третього (докторського) циклу вищої освіти країн OЕCР / Ж. В. Таланова // Нові технології навчання: зб. наук. пр. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К.: [б. в.], 2009. – Ч. 1. – С. 101–106. – Спец. вип. № 59.
14. Таланова Ж. В. Організація докторської підготовки у вищій школі Австралії та Нової Зеландії / Ж. В. Таланова // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: Гнозис, 2009. – № 3. – Дод. 1. – С. 606–611. – Темат. вип. “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”.
15. Таланова Ж. В. Підготовка фахівців на найвищому освітньому рівні в Республіці Білорусь, Республіці Вірменія, Республіці Таджикистан, Киргизькій Республіці та Російській Федерації / Ж. В. Таланова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – Вип. 76. – С. 343–348. – (Серія: Педагогічні науки).
16. Таланова Ж. В. Про співвідношення кваліфікацій доктора філософії, профільного доктора та вищого доктора: аналіз світової практики / Ж. В. Таланова // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. – № 1. – Дод. 1. – С. 239–248. – Темат. вип. “Наука і вища освіта: технології взаємодії ”.
17. Таланова Ж. В. Реалізація компетентнісного підходу в докторській підготовці: європейський досвід / Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – № 3 (64). – 2009. – С. 90–98.
18. Таланова Ж. В. Трансформація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні в процесі реформ упродовж 1987–2008 років: досвід для сьогодення / Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. Сущенко (голов. ред) та ін. – Запоріжжя: [б. в.], 2009. – Вип. 54. – С. 420–429.
19. Таланова Ж. В. Освітні та професійні кваліфікації в національній кваліфікаційній системі на найвищому рівні освіти / Ж. В. Таланова // Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2 ч. / [за ред. В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало]. Ч. 1. – К.: Педагогічна думка, 2010. – 206 с. – С. 173–181.
20. ECTS Users’ Guide. – Brussels, 6 February 2009. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ectsguide_en.pdf
21. Education at a Glance: OECD Indicators – 2010 Edition. – Paris: OECD Publications, 2010. – Режим доступу: http://www.oecd.org./document.
22. International Standard Classification of Education. ISCED, 1997 / UNESCO. – Режим доступу: www.uis.unesco.org/en/pub/pub.
23. International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 – Draft. For Global Consultation, June – October 2010. UNESCO Institute for Statistics. – Режим доступу: www.iscedconsultation.uis.unesco.org/.
24. International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO–08) – draft structure. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2007/AC124-12.PDF. 61
25. International Standard Classification of Occupations. ISCO–88. – Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/class/isco.htm.
26. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Text with EEA relevance) // Official Journal of the European Union, 6.5.2008. – Р. 111/1–7.
27. Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards. – Режим доступу: http://www.uni due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf.
28. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). – Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture.
29. The Qualifications Framework for European Higher Education Area. – Режим доступу: http://www.ond.vlaanderen.be/.
30. Turning Education Structures in Europe. – Режим доступу: http://tuning.unideusto.org.
31. Understanding the Key Revisions in the International Standard Classification of Education (ISCED 2011). UNESCO Institute for Statistics. – Режим доступу: www.uis.unesco.org/.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
53-61
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ