ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ОБРАЗНОЇ ПАМ’ЯТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • С.М. Бужинська
  • В.І. Одарченко
Ключові слова: аналіз, освітні технології, наочність, пам’ять, образна пам’ять, молодший шкільний вік

Анотація

У статті представлені основні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників до тлумачення поняття «пам’ять», «освітні технології». На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито вплив освітніх технологій на розвиток образної пам’яті, що є однією з основних умов успішності
навчання та необхідною умовою для накопичення «фонду знань» та «інтелектуальних умінь». Доведено, що успіх розвитку образної пам’яті залежить від того, як забезпечують педагоги керівництво цим процесом. Важливе значення для цього має передусім знання вчителем умов продуктивності
запам’ятовування, відтворення та вміння керувати ними в навчальній діяльності. Розкрито, що одним із найважливіших стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього
завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження сучасних освітніх технологій навчання.

Посилання

1. Брунер Дж. О познавательном развитии: І, ІІ / Дж. Брунер // Исследование развития познавательной деятельности / под ред. Дж. Брунер, Р. Олвер, П. Гринфилд. – М. : Педагогика, 1971. – С. 25–99.
2. Власова О.І. Педагогічна психологія : [навч. посібник] / О.І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.
3. Гальперин П.Я. Лекции по психологии : [учеб. пособие для студ. вузов] / П.Я. Гальперин. – М. : Книжный дом «Университет» ; Высшая школа, 2002. – 400 с.
4. Гостев А.А. Измерение и факторизация характеристик вторичных образов / А.А. Гостев, В.М. Петухов // Вопросы психологии. – 1987. – № 2. – С. 134–141.
5. Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти / Р.М. Грановская. – М. : Ленинградский университет, 1974. – 361 с.
6. Давыдов В.В. Виды общения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов) / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1972. – 424 с.
7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды : в 2 т. / А.В. Запорожец. – М. : Педагогика, 1986– 1987. – Т. 1 : Психическое развитие ребенка. – 1986. – 320 с.
8. Изюмова С.А. Мнемические способности и усвоение знаний в школе / С.А. Изюмова // Вопросы психологии. – 1986. – № 3. – С. 53–62.
9. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты / Е.Н. Ионова. – Х. : Бизнес Информ, 1997. – 300 с.
10. Леонтьев А.Н. Развитие памяти. Экспериментальное исследование высших психических функций / А.Н. Леонтьев. – Л. : Госучпедгиз, 1931. – 279 с.
11. Мальцева К.П. Наглядные и словесные опоры при запоминании у школьников / К.П. Мальцева // Вопросы психологии памяти / под ред. А.А. Смирнова. – М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1958. – С. 87–109.
12. Маслова Н.В. Ноосферное образование : [монография] / Н.В. Маслова. – М. : Инст. Холодинамики, 2002. – 338 с.
13. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики / М. Монтессори ; пер. с итал. С.Г. Займовского. – СПб. : Гомель, 1993. – 336 с.
14. Невская А.А. К характеристике пространства зрительных образов у человека / А.А. Невская // Вопросы психологии. – 1974. – № 5. – С. 29–39.
15. Новомейский А.С. О взаимоотношении образа и слова при запоминании / А.С. Новомейский // Вопросы психологии памяти / под ред. А.А. Смирнова. – М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1958. – С. 120–134.
16. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий : [учеб. пособие] / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.
17. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1988. – 310 с.
18. Фарапонова Э.А. Возрастные различия в запоминании наглядного и словесного материала / Э.А. Фарапонова // Вопросы психологии памяти / под ред. А.А. Смирнова. – М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1958. – С. 185–201.
19. Штайнер Р. Общее учение о человеке как основа педагогики / Р. Штайнер. – пер. с нем. – М. : Парсифаль, 1996. – 176 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
108-113
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ