АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)

  • С.І. Заволока
Ключові слова: поняття «самостійна робота», організація самостійної роботи студентів, ефективність застосування самостійної роботи, самостійна робота студентів з іноземної мови, роль самостійної роботи у навчальному процесі

Анотація

У статті розглядаються форми організації самостійної роботи студентів із метою активізації пізна- вальної діяльністі студентів у навчальному процесі. Здійснено спробу довести, що самостійна робо- та є найвищою формою навчальної діяльності за критерієм саморегуляції, а також найважливішою і
невід’ємною частиною іншомовного навчання. Автор наводить приклад позааудиторних завдань для самостійної роботи студентів, що сприяє формуванню навичок роботи з іншомовними фаховими дже- релами інформації (читання, переклад), а також навичок усного мовлення (говоріння та аудіювання)

Посилання

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения инстранным языкам: пособие для учителя / Н.Д. Гальскова. – М. : АРК-ТИ, 2000. – 136 с.
2. Глотова О.В. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів іноземної мови за рахунок використання сучасних технологій // О.В. Глотова // Актуальні питання викладання іноземних мов у ВНЗ та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 100 с.
3. Журавська Н.С. Період «нового виховання» в системі освіти Франції / Н.С. Журавська // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України,
Наук.-метод. центр вищ. освіти ; [редкол.: В.Г. Кремень [та ін.]. – К., 2004. – Вип. 39. – С. 279–285.
4. Організація самостійної роботи студентівз педагогіки : [навч. посіб.] / Під ред. В.І. Євменова. – Харків : ХДПУ, 2000. –160 с.
5. Полат Е.С. Разноуровневое обучение / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 6. – С. 6–11.
6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления / Г.К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : Базовый курс лекций / Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.
8. Шаповалов С.В. Про проблему організації самостійної роботи студентів ВНЗ / С.В. Шаповалов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.zinet.info/27/shapovalov.php.
9. Шимко І.М. Проблеми самостійної роботи у вищій школі / І.М. Шимко // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 34–35.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
118-121
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ