РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН (ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • М.Ю. Галатюк
Ключові слова: дидактичні принципи, навчальна діяльність, навчально-пізнавальна компетентність, дидактичні умови

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку навчально-пізнавальної компетентності в процесі вивчення природничих дисциплін. Визначаються необхідні дидактичні умови і відповідні вимоги щодо їх забезпечення.

Посилання

1. Азимов Є.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Г. Азимов, А. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. 102
2. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав и структура / С.Г. Воровщиков // Наука и школа. – 2007. – №1. – С. 36-38.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений. – Т.1. / [Под ред. А.Р. Лурия, М.Г.Ярошевского]. – М.: Просвещение, 1982. – 486 с.
4. Галатюк М.Ю. Теоретичні аспекти формування навчально-пізнавальної компетентності в процесі вивчення природничих дисциплін / М.Ю. Галатюк // Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 14. – Рівне: Волинські обереги, 2010 р. – С. 95-100.
5. Галатюк М.Ю. Дидактичні умови формування навчально-пізнавальної компетентності в процесі вивчення природничих дисциплін / М.Ю. Галатюк, Ю.М. Галатюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. – Вип. 77. – Чернігів: ЧОПУ, 2010. – С. 49-53.
6. Галатюк Ю.М. Методологія фізичної науки в контексті проектування творчої навчальнопізнавальної діяльності / Ю.М. Галатюк //Наукові записки. Випуск 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка. – 2009. – Частина 2. – С.17-21.
7. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / [За ред. І.Г. Єрмакова]. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – 649 с.
8. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью /Машбиц Е.И. – К.: Вища школа, 1987.– 224 с.
9. Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [За заг. ред. О.В.Овчарук]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 15-24.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
97-102
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ