АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ СЛОВОЦЕНТРИЗМУ

  • О.Б. Полєвікова
Ключові слова: методичні підходи, мовна освіта дітей, словоцентричний підхід

Анотація

У статті здійснено аналіз методичних підходів до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті словоцентризму, а саме визначено термінологічне поле зазначеного напряму дослідження; охарактеризовано основні підходи до порушеної проблеми в сучасному просторі дошкільної та початкової освіти; обґрунтовано доречність запровадження словоцентричного підходу до мовної освіти дітей.

Посилання

1. Богуш А., Гавриш Н. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : [підручник] / За ред. А. Богуш. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 704 с.
2. Богуш А., Луцан Н. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. [Навчально-методичний посібник] / А. Богуш, Н. Луцан. – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 304 с.
3. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : [підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти] / Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. – К. : Видавничий дім «Слово», 2006. – 304с.
4. Богуш А. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти [Текст] / А. Богуш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 1.37. – С. 46–49.
5. Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / За наук. ред. М. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с.
6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст] : [підручник для студентів філологічних факультетів університетів] / [М. Пентилюк, С. Караман, О. Караман та ін.] ; за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.
7. Нестеренко В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання : [монографія] / В. Нестеренко. – Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 399 с.
8. Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу : теорія і практика : [монографія] / С. Омельчук. – К. : Ґенеза, 2014. – 368 с.
9. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Кременя, Ю. Ковбасюка ; [упоряд.: Н. Протасова, Ю. Молчанова, Т. Куренна; ред. рада: В. Кременець, Ю. Ковбасюк, Н. Протасова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук. України, Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. – К.: Основа. 2014. – 496 с.
10. Полєвікова О. Проблеми компетентнісного підходу до виховання мовної особистості дитини дошкільного віку [Текст] / О. Полєвікова // Проблеми сучасної педагогічної освіти [зб. наук. статей / за ред. О. Глузмана, М. Ігнатенко та ін.]. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 33. – Ч.1. – С. 232–238.– (Серія «Педагогіка і психологія»).
11. Полєвікова О. Проблеми функціонального підходу в сучасній лінгводидактиці [Текст] / О. Полєвікова // Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., (Одеса, 6–7 жовтня 2011 р. / М-во освіти і науки України, ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Ушинського»). – Одеса: видавець Букаєв В., 2011. – С. 109–110.
12. Полєвікова О. Трактування терміну «підхід» у контексті словоцентризму в мовній освіті й мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку [Текст] / О. Полєвікова // Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи: матеріали Першого міжнародного педагогічного конгресу, (Одеса, 30 червня – 2 липня 2011 р. / М-во освіти і науки України, ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Ушинського»). – Одеса: Абрикос Компани, 2011. – С. 141–143.
13. Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посібн.] / Кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
14. Трифонова О. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : [монографія] / О. Трифонова. – Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 467 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
141-146
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ