ОСОБИСТІСНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

  • Х.А. Шапаренко
Ключові слова: антропологічний підхід, педагогічна антропологія, самість людини, особистість, самоактуалізація, самореалізація, самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта

Анотація

У статті проаналізовано основні етапи розвитку педагогічної антропології, виокремлено головні підходи до неї. Визначено поняття категорії «антропологічний підхід». Охарактеризовано антропо- логічний підхід як педагогічний принцип. Зроблено аналіз педагогічних ідей науковців, присвячених принципам, рівням та функціям антропологічного підходу в педагогічній науці і практиці освіти. Уточ- нено окремі положення стосовно самовдосконалення особистості на засадах антропологічного підходу

Посилання

1. Андреев В. Педагогика творческого саморазвития / В. Андреев. – Казань : КГУ, 1996. – 567 с.
2. Аносов І. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи) : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І. Аносов. − К., 2004. − 46 с.
3. Бажанов К. Традиції та інновації в навчанні історії у школі : дидактичний словник-довідник / К. Бажанов. − Запоріжжя : Просвіта, 2003. − 107 с.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. –– К. : Либідь, 1997. − 373 с.
5. Єрахторіна О. Самовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів : [монографія] / О. Єрахторіна. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2013. – 215 с.
6. Ломакина И. Антропологический подход и профессиональная подготовка студентов / И. Ломакина, М. Дуранов // Вестник ЮурГУ. – 2005. – № 4. –
С. 52–55.
7. Максакова В. Педагогическая антропология : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. Максакова. − 2-е изд. стереотип. − М. : Академия,
2004. − 208 с.
8. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е. Рапацевич. − Минск : Современное слово,2005. − 720 с.
9. Пономарьова Г. Виховання майбутнього педагога: теорія і практика : [монографія] / Г. Пономарьова. – Х. : Вид-во «Ранок», 2014. – 405 с.
10. Рибалко Л. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя : дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Рибалко. – Х., 2008. – 634 с.
11. Ушинский / сост. и авт. предисл. П. Лебедев. –– М. : ИД Шалвы Амонашвили, 2002. − 224 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
75-79
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ