ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

  • С.В. Шмалєй
Ключові слова: теоретико-методологічні засади, педагогічна освіта, постіндустріальна епоха

Анотація

У статті визначено комплекс проблем сучасної педагогічної освіти, які пов’язані з визнанням самоцінності особистості, формуванням самосвідомості, створенням умов для самовизначення і самореалізації. Обґрунтовується некласичний (культурологічний, суб’єктивістський, інтерпретативний) підхід у розвитку педагогічного процесу.

Посилання

1. Жоль К. Методологічні проблеми теоретичного вираження результатів міждисциплінарних досліджень в постнекласичній науці // Філософія освіти. – 2006. – № 2(4). – С. 156 – 163.
2. Корнетов Г.Б. Образование человека в истории и теории педагогики: Монография. – М.: АСОУ, Золотая буква, 2006. – 128 с.
3. Лангран П. Пересмотр философии образования // “Курьер ЮНЕСКО” за 30 лет. – М., 1990. – С. 114–118.
4. Расчетина С.А. Социальная педагогика – развивающаяся область исследования: Сб. 1. – СП6.: “Verba magistri”, 1997. – 121 с.
5. Робуль О. Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти // Філософія освіти. – 2006. – № 1(3). – С. 35 – 42.
6. Саух П. Ю. Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трасформацій науки постіндустріального суспільства / П. Ю. Саух // Вісн. Житомир. держ. ун ту ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 20. – С. 3–8.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
233-236
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ