ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

  • Л.В. Саприкіна
Ключові слова: професійна компетентність, майбутній художник сакрального живопису, професійна компетентність майбутніх художників сакрального живопису, психолого-педагогічні засади, підходи, загальнодидактичні принципи, методи, прийоми

Анотація

У статті акцентовано увагу на потребі підвищення рівня знань майбутніх художників сакрального живопису з урахуванням специфіки професійної діяльності. Проаналізовано психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису. Визначено панівні підходи до навчання (компетентнісний, діяльнісний, системний). Аргументовано реалізацію загальнодидактичних принципів навчання: науковості, доступності, зв’язку теорії із практикою, наочності, систематичності й послідовності, свідомого засвоєння знань, активності й самостійності. Проаналізовано доцільність застосування методів та прийомів навчання.

Посилання

1. Антонова Н. Кризові явища у професійному становленні студентів-психологів та психологів-практиків/ Н. Антонова // Актуальні проблеми психології. – Вип. 6.– К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007. – С. 3–9.
2. Бакум З. Професійна компетентність і професійна компетенція у контексті підготовки майбутніх дизайнерів / З. Бакум, Л. Саприкіна // Педагогіка вищої та
середньої школи : збірник наукових праць. – Вип. 33. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С. 15–21.
3. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: [монографія] / Л. Коваль. – Д. : Юго-Восток, 2009. – 375 с.
4. Пальчикова О. Принципи формування крос-культурної компетентності іноземних студентів / О. Пальчикова // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – 2014. – № 6 (135). – С. 18–21.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
174-177
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ