ОСНОВНІ ЗМІСТОВНІ ПАРАМЕТРИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Л. І. Кацова
Ключові слова: економічне виховання, педагогічні задачі

Анотація

У статті на основі спостережень і аналізу типових труднощів, які зазнають
студенти-практиканти в розв’язуванні навчально-виховних задач, розкривається алгоритм
оволодіння студентами технологією вирішення педагогічних задач, що зумовлює успішність
професійної діяльності майбутніх викладачів економічних дисциплін.

Посилання

1. Активные методы обучения педагогическому общению и его оптимизации: Сб. научн. тр. / Под ред.: А.А. Богалева, Г.А. Ковалева. – М.: Изд. АПН СССР, 1983. – 98 с.
2. Берак О.Л. Соотношение репродуктивных и творческих компонентов учебнопрофессиональной деятельности при формировании специалистов в высшей школе: Автрореф.дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01./МГУ им. М.В.Ломоносова.– М., 1985. –24 с.
3. Каргин С.Т. Влияние профессионально-педагогической направленности обучения на формирование педагогического мышления будущих учителей: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / Каз. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1988. – 25 с.
4. Кондрашова Л.В. Сборник педагогических задач: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.
5. Клокар Н.І. Психолго-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 1997. –227 с.
6. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Розвиток вищої педагогічної освіти в 21 столітті // Рідна школа. – 1994. – №7. – С.34-38.
7. Макарова Л.І. Формування у майбутніх учителів умінь педагогічної діагностики виховного процесу: Автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01. /Київ держ. пед. ін. ім. М.П. Драгоманова. – К., 1993. – 23 с.
8. Найн А.Я. Педагогические инновации и педагогический эксперимент // Педагогика.– 1996.– №5. – С.10-15.
9. Шафажинская Н.Е. Роль активной самооценочной деятельности в формировании адекватной профессиональной самооценки будущего учителя // Совершенствование психологопедагогической подготовки студентов педвуза: Межвуз. сб. научн. тр. – М.: МГПИ, 1984. – С.111-119.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
316-320
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ