ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ДОБИ

  • Т.О. Шаргун
Ключові слова: становлення залізничної галузі, професійна підготовка, фахівці технічного профілю

Анотація

У статті проаналізовано особливості становлення залізничної галузі у першій половині ХІХ століття у Західній Україні за часів Австро-Угорської доби. Встановлено об’єктивні політико-економічні причини відтермінування залізничного будівництва на Галичині. Висвітлено роль і місце Цісарсько-королівської технічної академії у Львові у формуванні майбутньої навчальної бази з підготовки фахівців для залізничної галузі на Західній Україні. Наголошено на важливості дослідження розвитку залізничного транспорту у взаємозв’язку з професійною підготовкою фахівців цієї галузі.

Посилання

1. Galicyjska kolej Karola Ludwika. Koncesye C.K. uprzywilejowanej. – Wien, 1857. – S. 1–10.
2. Gostkowski R. Oswietlanie pociqgow kolejowych / R. Gostkowski // Dzwignia. – 1879. – S. 75.
3. Karmarsch K. Geschichte der Technologie seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts / Karl Karmarsch //Нerausgegeben durch die Historische Commission bei der
Königl. Academie der Wissenschaften (auf Verlassung undmit Unterstützung seiner Majestät der Königs von Bayern Maximilian II.) – München, 1872. – S. 36–914.
4. Poptawski Z. Zarys dziejow Uczelni / Z. Poptawski // Politechnika Lwowska. 1844–1945. – Wroclaw, 1993. – S. 13.
5. Sprawozdanie komisyi wyznaczonej przez Sejm do wypracowania projektu kolei zelaznych w Galicyi. – Lwоw, 1842. – S. 1–5.
6. Strach H. Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie / Н. Strach // I. Band. I. Theil. – Wien – Teschen – Leipzig : Karl Prochaska, 1866. – S. 438–498.
7. Zajqczkowski W. C.K. Szkola Politechniczna we Lwowie: rys historyczny jej zalozenia і rozwoju, tudziez stan jej obecny / W. Zajqczkowski. – Lwow : Nakladem Szkoly Politechnicznej, 1894. – 170 р.
8. Від реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської політехніки (1816–1918) / упоряд. О.В. Шишка ; за ред. Ю.Я. Бобало ; Нац. ун-т
«Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 440 с.
9. Гранкін П.Е. Львівська залізниця. Історія і сучасність / П.Е. Гранкін, П.В. Лазечко, І.В. Сьомочкін, Г.І. Шрамко. – Львів : Центр Європи, 1996. – 174 с.
10. Державний архів Львівської області. – Ф. 2037. – Оп. 26. – Спр. 11. – Арк. 1 ; Gostkowski R. Jak Galicya przyszla do kolei zelaznych / R. Gostkowski // Ekonomista
Polski. – Lwow, 1899. – S. 173.
11. Національний університет «Львівська політехніка». Презентаційне видання // за ред. голова Ю.Я. Бобало. – Львів : Логос, 2009. – С. 10–259.
12. Сьомочкін І. Будинок художньо-промислового музею у Львові. До питання про авторство проекту / І. Сьомочкін // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». – 1995. – № 3. – С. 30.
13. Українська Галичина і Австрія. Історичний нарис. – 2-ге вид., випр. – Львів : Австрійське Консульство у Львові, 2007. – 20 с
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
73-77
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ