РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

  • І.І. Карташова
  • Ю.О. Воробйова
Ключові слова: компетентнісно зорієнтована освіта, компетентність, компетенції, модель біологічної освіти

Анотація

У статті розкривається тема впровадження компетентнісно зорієнтованої освіти на уроках біоло- гії. Висвітлюється конкретний досвід роботи у цьому напрямку та приводиться приклад безпосеред- ньо самої методики роботи, направленої на формування компетентнісної особистості. А також здійс- нюється спроба систематизувати всі навчально-виховні процеси, що відбуваються під час навчання у школі, з метою створення загальної моделі компетентнісно зорієнтованої біологічної освіти.

Посилання

1. Иванов Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании / Д.А. Иванов // Школьные технологии. – 2007. – № 6. – С. 77-82.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34-42.
3. Задорожний К.М. Технології навчання біології / К.М. Задорожний. – Харків : Основа, 2007. – 160 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. –К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – С. 445.
5. Овчарук О. Ключові компетенції: Європейське бачення / О. Овчарук // Управління освітою. – 2003. – № 2. – С. 6-9.
6. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / О.В. Овчарук. − К. :
К.І.С., 2004. – 112 с.
7. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Нар. образование. – 2003. –
№ 2. – С. 58-64.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
86-90
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ