МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗНАНЬ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

  • О.В. Комарова
Ключові слова: методологічні знання, система знань, змістовий і процесуальний компоненти системи знань, види наукових знань, методи пізнання

Анотація

У статті подано аналіз чинних підходів до розуміння сутності категорії «методологічні знання» та їх функцій у засвоєнні системи знань з навчального предмета. У роботі зазначається дуалістичність підходів до розуміння цієї категорії. Недостатньо з’ясованим питанням з варіативним трактуванням є розуміння місця методологічних знань у системі навчального предмета. На основі аналізу джерельної бази дослідження сформульоване визначення поняття «методологічні знання», яким автор керувався при розробці теоретичних і методичних основ формування системи знань старшокласників із загальної біології.

Посилання

1. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.
2. Сидорович М.М. Научные основы теоретических биологических знаний школьников / М.М. Сидорович // Актуальные проблемы биологии и методики
ее преподавания в школе и вузе: матер. III Междунар. науч.-практ. конф. ; Омский гос. пед. ун-т. – Омск, 2015. – С. 125–131.
3. Сидорович М. Теоретичні знання з біології у формуванні наукової картини світу / М. Сидорович // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 2. – С. 17–22.
4. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л.Я. Зорина. – Москва : Педагогика, 1978. – 127 с.
5. Стерелюхин А.И. Методологические знания учащихся. Проблемы дифференциации, структурирования и систематизации / А.И. Стерелюхин, Л.Н. Макарова, В.А. Федоров // Гаудеамус. – 2003. – № 1 (3). – С. 125–134. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskieznaniya-uchaschihsya-problemy-differentsiatsiistrukturirovaniya-i-sistematizatsii
6. Millar Robin The role of practical work in the teaching and learning of science / Robin Millar. – High School Science Laboratories : Role and Vision, National Academy of Sciences. – Washington, 2004. – 25 p.
7. Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / И.Я. Лернер. – Москва : Знание, 1978. – 48 с.
8. Байбагисова З.Э. Формирование у учащихся методологических знаний при обучении химии : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук :
спец. 13.00.02 / З.Э. Байбагисова ; ИСМО РАО. – Москва, 2002. – 19 с.
9. Кочергина Н.В. Формирование системы методологических знаний при обучении физике в средней школе : дис. доктора пед. наук : спец. 13.00.02 / Н.В. Кочергина ; Моск. гос. пед. ун-т. – Москва, 2003. – 406 c.
10. Лободина Л.В. Методика формирования системы методологических знаний учителя физики-информатики: на примере изучения образовательной области «Математика» : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Л.В. Лободина ; Тамбовский гос. техн. ун-т. – Тамбов,
2004. – 24 с.
11. Владимирцева С.А. О методике обучения математике как научной области / С.А. Владимирцева // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 28–34.
12. Фішман І.М. Методологічні питання шкільного курсу математики : [посіб. для самоосвіти вчителів] / за ред. О.І. Кедровського, І.М. Фішмана. – Київ : Рад.
школа, 1985. – 72 с.
13. Загальна методика навчання біології : [навч. посіб. для ВНЗ] / за ред. І.В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 590 с.
14. Степанюк А. Конструювання змісту шкільної біологічної освіти на основі системного підходу / А. Степанюк, В. Грубінко // Біологія і хімія в школі. –
2006. – № 1. – С. 19–24.
15. Кравець Н. Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи / Н. Кравець // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 5. – С. 45–47.
16. Бабаевская Н.Г. Роль и место методологических знаний в структуре раздела «Общая биология» / Н.Г. Бабаевская // Наука и современность. – 2010. – № 6 –
1. – С. 253 – 259. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-metodologicheskih-znaniy-v-strukture-razdela-obschaya-biologiya
17. Комарова О.В. Аксіологізація шкільної біологічної освіти як фактор формування системи знань старшокласників / О.В. Комарова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16 – 17 вересня 2016 р.) : у 2 т. – Вінниця, 2016. – Т. 1. – С. 153–155.
18. Комарова О.В. Система знань старшокласників із загальної біології та її якості / О.В. Комарова // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 22 (1–2017). Частина 1. – С. 286–291.
19. Комарова О.В. Теорія і практика формування системи знань старшокласників із загальної біології : [монографія] / О.В. Комарова. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2017. – 212 с.
20. Комарова Е.В. Научный факт как элемент системы знаний старшеклассников по общей биологии / Збірник наукових праць 99 Е.В. Комарова // Біялогія і хімія. – Мiнск : Адукацыя i выхаванне, 2017. – № 5. – С 13–17.
21. Комарова Е.В. Методологические особенности задач на моногибридное скрещивание / Е.В. Комарова // Біялогія і хімія. – Мiнск : Адукацыя i выхаванне, 2016. – №8. – С. 26–32.
22. Комарова О. Клітинна теорія як елемент змісту шкільної біологічної освіти / О. Комарова // Біологія і хімія в школі. – 2006. – №5. – С. 14–17.
23. Комарова О.В. Моделювання біологічних процесів у старшій школі засобами комп’ютерних технологій / О.В. Комарова // Комп’ютер у школі та сім’ї. –
2016. – № 5. – С. 21–27.
24. Комарова О.В. Формування міжпредметних умінь формалізації та ідеалізації на уроках біології в 11 класі / О.В. Комарова // Біологія і хімія у сучасній
школі. – 2012. – № 1. – С. 16–20.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
95-99
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ