НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Ю.М. Смолянко
Ключові слова: навчальна програма, авторський спецкурс, навчальний посібник, майбутній вихова- тель дошкільного навчального заклад

Анотація

У статті висвітлено досвід створення та реалізовану апробацію навчального посібника щодо ефек- тивності вивчення авторського спецкурсу «Формування професійної культури майбутнього виховате- ля дошкільного навчального закладу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта» Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Зауважено, що навчальний посібник розроблено у рамках експериментального дослідження, спрямо- ваного на підвищення рівня сформованості професійної культури майбутнього вихователя дошкільно- го навчального закладу, розвитку його професійних вмінь, відповідного рівня культури поведінки та культури професійно-педагогічного спілкування. Обґрунтовано доцільність використання навчально- го посібника «Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, вихователів дошкільних навчальних закладів та вихователів-практиків.

Посилання

1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.
2. Стрілець С. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [2-ге вид., допов. і переробл.] / С. Стрілець. – Чернігів: Видавець Лозовий В., 2015. – 544 с.
3. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
130-134
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ