САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • М.С. Коваль
Ключові слова: обдарованість, здібності, креативність, інтелект, обдаровані діти, обдаровані студенти

Анотація

У статті акцентовано увагу на диференційованому уявленні про саморозвиток особистості. Зверта- ється увага на проблему самореалізації як вищої форми соціалізації особистості. Процес самореаліза- ції студентів переважно визначається спрямуванням освіти вищих начальних закладів на повноцінний розвиток особистості як пріоритетне завдання вищої освіти. Виокремлюються суттєві характеристики самореалізації особистості, зокрема саморозвиток через співпрацю з іншими людьми, соціумом; зба- лансований розвиток зусиль, спрямованих на виявлення та розвиток індивідуального потенціалу осо- бистості. Проаналізовано поняття обдарованості, виокремлено основні характеристики обдарованих студентів, визначено загальні фактори, котрі вирізняють категорії обдарованих студентів та обдарова- них дітей у педагогічній науці.

Посилання

1. Выготский Л.С. Проблема сознания. Сознание как проблема психологии поведения / Л.С. Выготский / Собр. соч. в 6 т. – М. : Педагогика, 1982. – Т 1. – С. 92–100.
2. Галажинский Э.В. Системная детерминация самореализации личности : дис. ... д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 / Э.В. Галажинский. – Томск, 2002. – 320 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dslib.net/obwaja-psixologia/sistemnaja-determinacijasamorealizacii-lichnosti.html.
3. Доровской А.И. 100 советов по развитию одаренности / А.И. Доровской. – М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 225 с.
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
6. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности (Основные сферы жизнедеятельности) : дис. ... д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 / Л.А. Коростылева. – СПб., 2001. – 398 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.ua-ru.net/diss/cont/122319.html.
7. Кулемзина А.В. Детская одаренность как предмет педагогического анализа : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 / А.В. Кулемзина. – Томск, 2005. – С. 11–16.
8. Maslow A. Farther Reaches of Human Nature / A. Maslow. – N. Y. : Viking Press, 1971. – 423 p.
9. Панов В.И. Одаренные дети: выявление – обучение – развитие / В.И. Панов // Педагогика. – 2001. – № 4. – С. 30–43.
10. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологи / ред. С.А. Смирнов. – М. : 1999. – 467 с.
11. Румянцева О.М. Ценностные ориентации как фактор самореализации личности в спорте : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / О.М. Румянцева. – М., 2001. – 174 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/tsennostnyeorientatsii-kak-faktor-samorealizatsii-lichnosti-v-sporte.
12. Ситаров В.А. Самореализация студенческой молодежи как ценность вузовского обучения / В.А. Ситаров, А.И. Шутенко, Е.Н. Шутенко // Знание. Понимание. Умение. – 2008. – № 2. – С. 143–152. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008-2/Sitarov&Shutenkos.pdf.
13. Шутенко Е.Н. Проблема самореализации в вузовском обучении / Е.Н. Шутенко // Alma Mater ((Вестник высшей школы). – 2011. – № 7. – С. 33–36.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
17-20
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ