АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ

  • А.В. Курєнкова
  • Ю.А. Бондаренко
Ключові слова: компетентність, соціальна компетентність, структура соціальної компетентност, соціум, інтеграція

Анотація

У статті проаналізовано проблему вивчення соціальної компетентності в теорії педагогічної освіти. Основну увагу акцентовано на порівняльній характеристиці поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо понять «компетентність», «соціальна компетентність», «структура соціальної компетентності», які розглянуті у філологічному, психологічному та педагогічному аспектах. Особливу увагу приділено висвітленню структурних компонентів соціальної компетентності, представлено різні наукові підходи щодо її класифікації. Простежено взаємозв’язок соціальної компетентності з комунікативними здібностями і вміннями та професійною компетентністю з соціальною. Описано здібності та якості соціальної компетентності, які необхідно формувати у особистості. Надано характеристику соціальної компетентності як «зонтичної конструкції». Виявлено, що соціальна компетентність є інтегративною якістю особистості індивіда та компонентом соціалізації особистості, формування якої необхідно для подальшої успішної соціалізації осіб. Важливим є питання її розвитку з дошкільного віку. Особливо ця проблема є актуальною для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Посилання

1. Белицкая Г.Э. Социальная компетентность личности / Г.Э. Белицкая / Субъект и социальная компетентность личности / под ред. А.В. Брушлинского. – М. : Институт психологии РАН, 1995. – С. 24–108.
2. Гончаров С.З. Социальная компетентность личности: сущность, структура, критерии и значение / С.З. Гончаров // Образование и наука. – 2004. – № 2 (26). – С. 3–18.
3. Горностай П.П. Соціалізація як формування життєвих ролей особистості / П.П. Горностай // Соціалізація особистості як проблема національної освіти. – Ніжин, 1994. – Ч. 2. – С. 19–22.
4. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремiнь ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрiнком Iнтep, 2008. – 1040 с.
5. Життєва компетентність особистості : науково-методичний посібник / за ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.
6. Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – С. 34–45.
7. Мясников В. Компетенции и педагогические измерения / В. Мясников, Н. Найденова // Народное образование. – 2006. – № 9. – С. 147–51.
8. Хинш Р. Социальная компетенция / Р. Хинш, С. Виттманн. – пер. с нем. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. – 192 с.
9. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : [навч. посіб.] / В.М. Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
10. Meichenbaum D. Components of the Model / D. Meichenbaum, L. Butler, L. Gruson // Social competence / edited by Jeri Dawn Wine & Marti Diane Smye. – New York, London : The Guilford Press, 1981. – Р. 37 – 60.
11. Shure M.B. Social Competence as a Problemsolving Skill / М.В. Shure // Social competence / edited by Jeri Dawn Wine & Marti Diane Smye. – New York, London : The Guilford Press, 1981. – P. 158 – 185.
12. Wellhofer P.R. Schlusselqualifikation Sozialkompetenz / P.R. Wellhofer. – Stuttgart : Lucius & Lucius, 2004. – 222 S.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
26-31
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ