ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • А.М. Приходько
Ключові слова: педагогічні умови, комунікативна компетентність, іноземні студенти, мобільні технології

Анотація

У статті визначено особливості організації процесу формування комунікативної компетентності іно- земних студентів засобами мобільних технологій у разі створення певних педагогічних умов. Розгляну- то й уточнено суть понять: «комунікативна компетентність іноземних студентів», «мобільні технології», «інформаційно-комунікативна компетентність студента». Мобільні технології визначено як портативні пристрої, що дозволяють викладачам мовної підготовки організовувати процес формування в іноземних студентів компонентів комунікативної компетентності. Визначено педагогічні умови формування комунікативної компетентності іноземних студентів на основі мобільних технологій: використання мобільних технологій як допоміжного засобу формування комунікативної компетентності, вдосконалення інформаційно-комунікативної компетентності викладачів та студентів; організація навчання на основі комунікативно-діяльнісного підходу тощо. Доведено, що реалізація визначених та теоретично обґрунтованих педагогічних умов сприятиме оптимізації та інтенсифікації процесу формування комунікативної компетентності іноземних студентів.

Посилання

1. Золотарьова І., А. Труш. Застосування мобільного навчання в системі освіти // Інформаційні технології в економіці, екології, медицині й освіті Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 4 (129). – С. 147–150.
2. Изаренков Д. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д. Изаренков // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 4. –С. 54–60.
3. Капранчикова К. Методика обучения иностранному языку студентов на основе мобильных технологий : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика
обучения и воспитания» / К. Капранчикова.– Томск. 2008. – 164 c.
4. Коротун О. Аспекти формування комунікативної компетентності студентів-іноземців. // Наукові записки: зб. наук. статей. – М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Випуск LXXXIV(84). – С. 120–127. – (Серія педагогічні та історичні науки).
5. Ливская Е. Мобильное обучение иностранному языку: Теория, методология и практика внедрения в вузы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 1. – С. 199–202.
6. Рашевська Н., Ткачук В. Технології мобільного навчання // Педагогіка вищої та середної школи. – 2012. – Вип. 35. – С. 295–301.
7. Самойленко О. Особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики / О. Самойленко // Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 3 (81). – Педагогічні науки. – 2009. – С. 19–23.
8. Сараєва Т. Мобільне навчання як технологія формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/.
9. Тинкалюк О. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Вісник львівського університету. – Серія педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 53–63.
10. Триус Ю., Франчук В., Франчук Н. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/19/7.pdf.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
104-108
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ