КРЕАТИВНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВРОДЖЕНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

  • Ю.А. Рибінська
Ключові слова: креативність, професійна комунікативна компетентність, креативний переклад, професійна комунікативна підготовка, заняття з іноземної мови

Анотація

Висвітлено особливості креативного навчання та його вплив на сформованiсть професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів. Описано результати дослідження і доведено ефективність креативної методики як чиннику розвитку вроджених здібностей студентів. Відзначено, що креативність притаманна всім студентам від народження. Формування професійної комунікативної підготовки здійснювалося на різних етапах реалізації педагогічної системи професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів під час упровадження авторської методики засобами креативного перекладу.

Посилання

1. Айрапетян Д. Закономерности развития креативности и проявления личностных особенностей : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Д. Айрапетян. – Ереван, 2007. – 21 с.
2. Блинов Ю. Продуктивна роль пам’яті у формуванні колористичної моделі об’єкта сприйняття : автореф. дис. … канд. психол. наук : 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія» / Ю. Блинов ; Харківський ун-т внутр. справ . – Х., 2000. – 18 с.
3. Буш Г. Диалогика и творчество / Г. Буш. – Рига : Авотс, 1985. – 318 с.
4. Гинзбург М. Исследование некоторых мотивационных компонентов интеллектуальной инициативы : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / М. Гинзбург. – М., 1977. – 13 с.
5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / под ред. А. Матюшкина. – М : Прогресс, 1965. – С. 232–235.
6. Демченко О. Реалізація методу проектів у організації самостійної дослідницької роботи : (на прикладі вивчення іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі) / О. Демченко // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 46–48.
7. Думцев В. Ідея філософії П. Юркевича (феноменологічний аналіз творчості) : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 «Історія філософії» / В. Думцев; Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. – К., 1998. – 154 с.
8. Зильберман Д. Генезис значения в философии индуизма [Текст] / Д. Зильберман ; РАН, Институт философии. – М. : Эдиториал УРСС, 1998. – 447 с.
9. Клименко В. Психологія творчості: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
10. Мусаева В. О роли контекста в распознавании значения многозначных терминов / В. Мусаева // Профессиональная направленность обучения иностранному языку и ее роль в подготовке инженерных кадров: сб. науч. трудов / под ред. В. Мусаевой. – Ташкент: Ташкент. политехн. ин-т, 1990. – 110 с.
17. Рубанець О. Системні прояви когнітивності в еволюції науки : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання» / О. Рубанець ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 434 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
142-145
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ