СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КУЛЬТУРА” У ПІДРУЧНИКАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

  • А.В. Алєксєєва

Анотація

У статті представлена спроба показати важливість системного та глибокого вивчення питань культури в шкільних курсах всесвітньої історії основної школи. Автор досліджує виникнення поняття культури, розвиток та наповнення його у сучасній науці, доводить актуальність та необхідність більш досконалого і ширшого вивчення питань культури в шкільній історичній освіті.

Посилання

1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. Изучение истории средних веков: Пособ. для учителей. – М., 1973.
2. Бокань В. А. Культурологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 136 с.
3. Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. – М., 1972.
4. Васильева В. М. Изучение вопросов культуры ХI – ХVІІІ веков на уроках истории СССР: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с.
5. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 480 с.
6. Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи: Програми для загальноосвіт. навч. закл. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 142 с.
7. Косова Г. Р. Изобразительное искусство в преподавании истории. – М.: Просвещение, 1966. – 176 с.
8. Крижанівський О. П., Хірна О.О. Історія середніх віків.: Підруч. для 7-го кл. серед. шк. – Львів, 2007. – 272 с.
9. Кулікова Л. Б. Класична греко-римська міфологія як предмет історичної освіти в сучасній школі // Рідна школа, 2004. – №10. – С. 39 – 41.
10. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. Закович, І. Зязюн, О. Семашко та ін. – К.: Знання, 2006. – 567 с.
11. Лейбенгруб П.С. Дидактические требования к уроку истории в средней школе. – М., 1960.
12. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посіб. / За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
13. Лихтей И. М. История средних веков: Учебн. для 7-го кл. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.
14. Матвєєва Л. Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2005. – 512 с.
15. Методика обучения истории древнего мира и средних веков в V – VI классах: Пособ. для учителей / Под ред. Ф. П. Коровкина, Н. И. Запорожец. – М., 1970.
16. Новий тлумачний словник української мови / Укладачі В. Яременко, О. Сліпушко. У 3 т.– К.: Аконіт, 2007. – Том 2. – С. 33.
17. Подаляк Н. Г., Хірна О. О. Всесвітня історія. Історія середніх віків: Підруч. для 7 кл. – К.: Фаренгейт, 2000. – 286 с.
18. Степин В. С. Культура // Вопросы философии – М., 1999. – №8. – С. 61.
19. Стражев А.И. Методика преподавания истории. – М., 1964.
20. Чекалов Д.А., Кондрашов В.А. История мировой культуры. Конспект лекций. – Ростов-н-Д: Феникс, 2005. – 352 с.
21. Шалагінова О. Чому з нашим підручником хочеться навчатися? / Історія в школах України: Науково-методичний журнал. – К.: Педагогічна преса, 2005. – №2. – С. 18 – 21.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
89-95
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ