МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІОФІЗИЦІ ТА ФАРМАЦІЇ

  • Н.Ю. Філоненко
  • І.Ю. Гнатюк
Ключові слова: біофізика, фармація, диференціальні рівняння та системи

Анотація

Під час викладання курсів, пов’язаних із використанням математичних моделей, а саме «Комп’ютерне моделювання у фармації» та «Біофізика», необхідно пам’ятати, що кількісні розрахунки, пов’язані з тими чи іншими властивостями біологічних об’єктів, потребують специфічного понятійного і математичного апарату. Достатня кількість понять подається за допомогою деякої математичної конструкції із застосуванням розділів математичного й диференціального аналізу, для якісного розуміння якої
необхідне самостійне розв’язання студентом на практиці конкретної біофізичної або фармацевтичної задачі. У ході вивчення цих курсів студентами істотне значення має набуття навичок, а отже, засвоєння теоретичного матеріалу повинне супроводжуватись виконанням великої кількості різноманітних завдань, у тому числі розрахункових, із застосуванням математичних пакетів. Виконання таких завдань спрямоване на краще засвоєння студентами матеріалу, поглиблює розуміння основних принципів і методів розв’язання задач із біофізики та фармації, вирізняється максимальною наочністю, оскільки для будь-якого отриманого розв’язку можна побудувати графіки відповідних залежностей біофізичних та фармакокінетичних характеристик і, змінюючи вхідні параметри під умови кожної окремо розглядуваної задачі, самим змоделювати та простежити динаміку реальних біофізичних і фармацевтичних процесів, що сприяє кращому розумінню самої їх сутності. Для підготовки кваліфікованих фахівців в області медицини потрібно не тільки розповісти студентам про можливі методи моделювання в біофізиці та фармації, а й довести до їх відома приклади застосування в медицині та фармації, дати змогу самостійно дослідити фактори, які впливають на процеси, пов’язані з використанням лікарських препаратів, та проявити творчий підхід під час опису біологічних процесів

Посилання

1. Реiеrls R. Model-Making in Physics / R. Реiеrls // Contemp. Phys., January. – 1980. − v. 21. − P. 3–17.
2. Горбань А. Н. Демон Дарвина: Идея оптимальности и естественный отбор / А. Горбань, Р. Хлебопрос. – Москва : Наука, 1988. – 208 с.
3. Рубин А.Б. Биофизика / А.Б. Рубин. – Москва : Высшая школа, 1999. − В 2-х томах. Т. 1. − 156 с.
4. Смолянинов В.В. Математические модели биологических тканей / В.В. Смолянинов – Москва : Наука, 1980. − 359 с.
5. Романовский Ю.М. Математическая биофизика / Ю.М. Романовский, Н.В. Степанова, Д.С. Чернавский – Москва : Наука, 1984. – 287 с.
6. Беллман Р. Математические методы в медицине / Р. Беллман. – Москва : Мир, 1987. – 250 с.
7. Філоненко Н.Ю. Особливості викладання курсу «Комп’ютерне моделювання в фармації» «Актуальні питання природничо-математичної освіти» / Н.Ю. Філоненко. – 2015. − № 5-6. − С. 126–132.
8. Sunil S Jambhekar, Philip J Breen Basic pharmacokinetics / Sunil Jambhekar. – London : Chicago, 2009. – 425 p., 120 с
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
172-175
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ