ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Т.В. Бабенко
Ключові слова: методична робота, розвиток персоналy, ефективність методичної роботи, умови ефективності методичної роботи, стратегічне управління

Анотація

У статті висвітлено питання змісту та організації методичної роботи в сучасному навчальному закладі в умовах переходу до ринкових відносин. Порівняно поняття «розвиток персоналу» та «методична робота». Розглянуто шляхи підвищення ефективності методичної роботи, яка є важливим фактором забезпечення якості освіти та конкурентоспроможності навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Посилання

1. Василенко Н. Науково-методична робота в школі / Н. Василенко. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 176 с.
2. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; головний ред.: В. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Жерносек І. Організація науково-методичної роботи в школі / І. Жерносек. – 2-ге вид., доповнене. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 128 с.
4. Жерносек І. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ / І. Жерносек. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 192 с.
5. Половенко О. Аналітична діяльність методиста / О. Половенко, А. Постельняк // Методист. – 2012. – № 1. – С. 17–20.
6. Савченко В. Управління розвитком персоналу : [навч. посібник] / В. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
7. Темченко О. Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя / О. Темченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 2 (86)).
8. Том Н. Развитие персонала как инструмент управления предприятием / Н. Том // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – № 2. – C. 69–74.
9. Управление персоналом организации : [учебник] / под. ред. А. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М., 2005 – 638 с.
10. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / пер. с нем. ; науч. ред. пер. А. Флястер ; под ред. Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 480 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
7-11
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ