ДУХОВНО-МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА – ФУНДАМЕНТ ФОРМУВАННЯ УЧНЯ ЯК ОСОБИСТОСТІ

  • Ю.М. Шевченко
Ключові слова: духовність, моральне виховання, духовно-моральний розвиток, особистість молод- шого школяра, потенціал духовного розвитку

Анотація

У статті актуалізовано проблему духовно-морального розвитку особистості молодшого школяра. Про- аналізовано особливості формування особистих моральних і духовних цінностей, що становить фунда- мент людини як особистості. Зазначено, що духовність і моральність – це запорука гармонійного розвитку всіх потенційних можливостей особистості, що без достатньої сформованості і здатності до культурного прояву емоційних якостей людина не спроможна брати участь в емоційному житті сім’ї та соціуму

Посилання

1. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : [навч. посіб.] / І.Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский ; под ред. В.В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Зосимовский А.В. Критерии нравственной воспитанности / А.В. Зосимовский. // Педагогика. – 1996. – № 3. – С. 22–26.
4. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М. : Политиздат, 1996. – 191 с.
5. Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1990. – 366 с.
6. Овчинникова Т.Н. Особенности осознания себя детьми 6-летнего возраста / Т.Н. Овчинникова // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 17–26.
7. Сухомлинський В.О. Вибрані педагогічні твори / В.О. Сухомлинський. – М. : Просвещение, 1980. – 243 с.
8. Эльконин Д.Б. Обучение и развитие младшего школьника / Д.Б.Эльконин. – М. : Аспект Пресс, 2001. – С. 39–41.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
40-45
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ