ШКІЛЬНА ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • С.В. Івасішина
Ключові слова: шкільна театральна педагогіка, організація та зміст театрально-творчої діяльності школярів, вікові особливості сприйняття драматизації, види мовленнєвої діяльності, інноваційні моделі навчання англійської мови

Анотація

У статті розглядаються питання, що стосуються використання шкільної театральної педагогіки як інноваційної моделі навчання на уроках англійської мови. На базі широкого кола психолого-педагогічних джерел робиться детальний аналіз організації та змісту театрально-творчої діяльності учнів, розглядаються вікові особливості школярів стосовно їх прищеплення до театру та драматизації. Представлений матеріал ґрунтується на широкій джерельній базі, основний масив якої утворили наукові та
методичні твори, та призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів,науковців, учителів іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів

Посилання

1. Дзюина Е.В. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке / Е.В. Дзюина. – М. : ВАКО, 2006. – 176 с.
2. Дичківський І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
3. Колесникова О.А. Ролевые игры в обучении английскому языку / О.А. Колесникова // Иностранные языки в школе. – 1989. – № 4. – С. 14–16.
4. Кропова Ю.Г. Театральные постановки на английском языке как средство развития коммуникативной компетенции / Ю.Г. Кропова, А.А. Архитекторова // Проблемы и перспективы образования. – М., 2013. – № 24. – С. 100–105.
5. Лапина О.А. Школьная театральная педагогика – опит междисциплинарного синтеза. Сборник материалов конференции. Серия «Symposium», выпуск 22. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2002 г.
6. Маркова А.К. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
7. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В. Матюхина. – М. : Педагогика, 1984. – 144 с.
8. Никитин С.В. Роль театральной педагогики в становлении и развитие личности учащегося / С.В. Никитин, Е.В. Кузнецов // Педагогика: традиции и инновации:материалы междунар. науч. конф. – Челябинск : Два комсомольца, 2011. – С. 20–22.
9. Некрасова Л.М. Театр как вид искусства и его возможности в воспитании школьников / Л.М. Некрасова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.arteducation.ru/
10. Полікарпова Ю.О. Інноваційні педагогічні технології у викладанні іноземних мов студентам магістратури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academia.edu/1613464/.
11. Фомина Т.Н. Инновационные технологии в преподавании иностранных языков в неязыковом ВУЗе / Т.Н. Фомина, Т.Г. Зеленова // Ярославский педагогический вестник. – 2003. – № 1(34). – С. 36–42.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
25-29
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ