АНАЛІЗ СТАНУ ЗАСВОЄННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ АСТРОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ У ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ

  • Г.І. Сунденко
Ключові слова: природознавча компетентність, залишкові знання, астрономічна картина світу, науково-природнича картина світу

Анотація

У статті наведено результати опитування студентів І курсу природничо-математичних спеціальностей Херсонського державного університету. Визначено низький рівень залишкових знань випускників шкіл. Запропоновано шляхи підвищення ефективності навчання астрономії в школі.

Посилання

1. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9.
2. Коршевнюк Т.В. Природознавство. Підручник для 5 кл. загальнооствіт. навч. закл. / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий ; за заг. ред. О.Г. Ярошенко. – К. : Генеза, 2013. – 256 с.
3. Кузьменков С. Актуальні проблеми астрономічної освіти / С. Кузьменков // Фізика ф астрономія в школі: наук. метод. журн. – 2011. – № 7. – С. 27–32.
4. Кузьменков С.Г. Підготовка сучасного вчителя астрономії / С.Г. Кузьменков. – Херсон : ХДУ, 2011. – 332 с.
5. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія. 11-й класс. Рівень стандарту, академічний рівень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5 клас [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
7. Хоменко О. Основні результати Всеукраїнського моніторингу формування в учнів світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт / О. Хоменко // Фізика та астрономія в школі : наук. метод. журн. 2009. – № 5. – С. 3–8.
8. Ярошенко О.Г. Природознавство: [підруч. для 5 кл. загальнооствіт. навч. закл.] / [О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко]. – К. : Видавництво «Світоч», 2013. – 240 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
40-44
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ