ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • І.В. Тимощук
Ключові слова: іноземна мова, онлайн-середовище, дидактика, викладання, комунікація, глобалізація, носій мови, медійний ресурс

Анотація

Із розвитком онлайн-середовища з’явилося більше можливостей для поліпшення навичок з іноземної мови, які передбачають взаємодію з іншими людьми за допомогою соціальних мереж. Використання в повсякденному житті онлайн-середовища сприяло розвитку і розширенню наукової інформації та публікацій, а як результат – збільшенню електронних книг, підручників, посібників, журналів, відеофільмів, аудіопродукції. Значення веб-мережі не може бути проігнорованим, адже вона усунула кордони між країнами всього світу. Серед основних причин використання онлайн-середовища для вивчення іноземних мов можна виділити автентичність, грамотність, взаємодію, життєздатність та розширення можливостей. Перевагами Інтернету як у вивченні, так і в поглибленні знань з іноземної мови можна назвати широкі можливості, економію часу, доступну ціну, гнучкість, практичну спрямованість, перевірку рівня знань.

Посилання

1. Булахова Я.В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Я.В. Булахова ; Луган. нац. пед. ун т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2007. – 20 с.
2. Галицька М.М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / М.М. Галицька ; Нац. пед. ун т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
3. Логутіна Н.В. Формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.В. Логутіна ; Вінниц. держ. пед. ун т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 20 с.
4. Марчук В.В. Формування ціннісних орієнтацій студентів аграріїв у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В.В. Марчук ; Східноукр. нац. ун т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с.
5. Петльована Л.Л. Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.Л. Петльована ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2008. – 20 с.
6. Писанко М.Л. Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / М.Л. Писанко ; Київ. нац. лінгв. ун т. – К., 2008. – 25 с.
7. Турчинова Г.В. Методика підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г.В. Турчинова ; Київ. нац. лінгвіст. ун т. – К., 2006. – 21 с.
8. Goethe J.W. Maximen und Reflexionen / Johann Wolfgang Goethe : Vollstandiger, durchgesehener Neusalz mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet
von Michael Holzinger. – Berlin : Berliner Ausgabe, 2013. – 168 p.
9. Internet World Stats : Usage and Population Statistics [Electronic resource]. – Access mode : http://www.internetworldstats.com.
10. Smith F. Essays into literacy: selected papers and some afterthoughts / Frank Smith. – Portsmouth : Heinemann Educational, 1983. – 157 p.
11. Warschauer M. Internet for English Teaching / Mark Warschauer, Heidi Shetzer, Christine Meloni. – Alexandria : Teachers of English to Speakers of Other Languages, 2000. – 179 p.
12. Warschauer M. The Internet for English Teaching: Guidelines for Teachers / Mark Warschauer, Fawn P. Whittaker ; Jack C. Richards, Willy A. Renandya (eds). –
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
45-49
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ