МОВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ МІСІЇ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  • О.В. Хом’якова
  • І.М. Золотарьова
Ключові слова: мовно-педагогічне спілкування, культурна місія вищих навчальних закладів, мовно-культурна компетентність

Анотація

У статті аналізуються роль і місце мовно-педагогічного спілкування в сукупності професійного та соціально-культурного аспектів. Розглядаючи вищий технічний навчальний заклад як феномен культури, мовно-педагогічне спілкування розуміємо як систему загальної професійної підготовки та визначаємо як процес мовно-культурної взаємодії викладача та студента, під час якого формуються мовно-культурні компетентності студентів. Розкрито зміст поняття «мовно-культурна компетентність студента», визначено чинники, що впливають на процес формування такої компетентності.

Посилання

1. Савич К. Сленг як складова молодіжної субкультури / К. Савич // Актуальні питання культурології : альманах. Вип. 5.. – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 82–84.
2. Білецька О.О. Мовна культура сучасної молоді України : автореф. дис. … канд. культурології : спец. 26.00.01 / О.О. Білецька ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2011. – 18 с.
3. Ставицька Л.О. Арго, жаргон, сленг: соціальна диференціація української мови / Л.О. Ставицька. – К. : Критика, 2005. – 464 с.
4. Габермас Ю. Філософський дискурс модерну / Ю. Габермас. – К. : Четверта хвиля, 2001. – 424 с.
5. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский. – пер. с англ. / под ред. В.В. Раскина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 122 с.
6. Янова М.Г. Антиномичность как структурирующий принцип формирования организационно-педагогической культуры студента / М.Г. Янова, В.А. Адольф // Alma mater (Вестн. высш. школы). – 2012. – № 2. – С. 82–87.
7. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и кросскультурной психологии / Л.Г. Почебут. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 281 с.
8. Хом’якова О.В. Культурологічні проблеми мовного відчуження у вищих навчальних технічних закладах у світі Болонського процесу / О.В. Хом’якова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Зб. наук. пр. Додаток 1 до вип. 31. – 2013. – Том 5 (47): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» / редкол. Кремень В. Г. та ін. – С. 484–492.
9. Языковая номинация: (общие вопросы) / Ин-т языкознания АН СССР. – М. : Наука, 1977. – 326 с.
10. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавания : [учеб пособие для высш. учеб. заведений] / И.Ф. Исаев. – М. : Академия, 2002. – 208 с.
11. Макларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педагогику / П. Макларен // Вопр. образования. – 2006. – № 2. – С. 61–74.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
55-59
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ