ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СФЕРІ ОСВІТНЬО-ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Н.В. Маковецька
Ключові слова: професійний розвиток, професійна спеціальна компетентність, інтенсивні технології, фахівці дошкільних навчальних закладів, освітньо-оздоровлювальна діяльність

Анотація

У статті доводиться актуальність проблеми професійного розвитку методистів, інструкторів із фі- зичної культури, вихователів дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. Зазначається, що однією з граней цього процесу є професійна компетентність педагога. Висвітлюються наукові підходи до тлумачення цього поняття, його складових. Згідно з одним із них визначається коло спеціальних компетентностей, наявність яких зумовлює ефективне впровадження
методистом інтенсивних технологій у процес професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів, серед них – комунікативна компетентність, інтерактивна компетентність, ігротехнічна ком- петентність, перцептивна компетентність. Коротко охарактеризовано кожну з них, окреслено шляхи й умови їх досягнення

Посилання

1. Вакуленко В.М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусії, Росії (порівняльний аналіз) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук ; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В.М. Вакуленко. – Луганськ, 2008. – 37 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология личностно-ориентированного профессионального образования / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 258 с.
3. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 c.
4. Педагогика профессионального образования / под ред. В.А. Сластенина. – М. : Академия, 2004. – 368 с.
5. Персонал : Словарь понятий и определений / П.В. Журавлев, С.А. Карташов, Н.К. Маусов, Ю.Г. Одегов. – М. : Экзамен, 1999. – 396 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
101-105
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ