ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

  • І.Я. Іпполітова
  • Т.Ф. Васильєва
Ключові слова: змішане навчання, компетентності, ринок праці, інформаційні технології, традиційне навчання, конкурентоспроможність молодих спеціалістів

Анотація

Визначено проблеми працевлаштування молодих спеціалістів в Україні, що обумовлено високими вимогами роботодавців. Проведено дослідження їх вимог до випускників економічних спеціальностей. Визначено набір найбільш затребуваних компетентностей претендентів на економічні посади. Доведе- но необхідність використання моделі змішаного навчання у вищому навчальному закладі. Досліджено можливості та перспективи його запровадження. Визначено зв’язок між запровадженням змішаного
навчання та підвищенням конкурентоспроможністі молодих спеціалістів на ринку праці.

Посилання

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Балик Н. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів / Н. Балик, Г. Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 9–17.
3. Баркасі В.В. Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних мов у ВНЗ / В.В. Баркасі, С.Б. Баркасі // Молодий вчений – 2015. – № 2(17). – С. 203–206.
4. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образования : автореф. дис. на соискание науч.степеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 – «Содержание и методика преподавания» / Ю.И. Капустин. – М., 2007. – 45 с.
5. Кравець Н.С. Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання / Н.С. Кравець // Вісник ХДАК – 2015. – № 47. – С. 118–125.
6. Рафальська О.О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти / О.О. Рафальська // Компьютерні-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – С. 128–133.
7. Рашевська Н.В. Змішане навчання як психолого-педагогіна проблема / Н.В. Рашевська // Вісник Черкаського університету. Випуск 191. Частина IV. Серія «Педагогічні науки», 2010 – С. 89–96.
8. Шуневич Б.І. Тенденція розвитку складових частин організації дистанційного навчання / Б.І. Шуневич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво ЛНУ, 2009. – № 653. – С. 231–239.
9. Бабенко В.Г. Дистанційне навчання – від теорії до практики / В.Г. Бабенко, О.М. Бабенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного Університету : збірник науково-методичних праць. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до збірника : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Ptdau/2009_13/data_2009/6.pdf.
10. Мирошниченко А. Национальная рамка квалификаций в Украине / А. Мирошниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hrliga.com/index.php?module =profession&op =view&id=1251.
11. Donald C. Вlended learning / Epic Group plc, 2012. – 44 с.
12. Elaine A., Jeff S., Russell P., Terri T. S., Online report cardtracking online education in the US/ Ву Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, 2016. – 62 с.
13. Mya P., Martha L.A. Тeaching and Learning Online / A Handbook for U Mass Facultу – 47 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
139-143
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ