ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТНОПЕДАГОГІЧНУ СКЛАДОВУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Г.В. Бєлан
Ключові слова: етнографія, історико-педагогічний процес, культурно-освітній рух, педагогічна думка, просвітитель

Анотація

Стаття присвячена аналізу становлення і розвитку етнопедагогічної складової
української педагогічної думки ХІХ століття як історико-педагогічного явища. Автор
розглядає особливості впливу етнопедагогіки як науки про формування системи ціннісних
орієнтацій підростаючого покоління, актуальність яких обумовлена сучасними соціальними
трансформаціями. Розглянуто ідеї провідних українських педагогів і просвітителів другої
половини ХІХ століття щодо організації виховного впливу в національній школі,
особливостей побудови змісту освіти, а також розгляд виховного потенціалу
етнографічних досліджень при рішенні цієї проблеми.

Посилання

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1974. – 376 с.
2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). – К.: Освіта, 1993.
3. Елкин С.М., Кульков Я.В., Певзнер М.Н. Развитие идеи народности в отечественном
образовании : Монография. – Великий Новгород: Нов. ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. –71 с.
4. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу) // Кирило-Мефодіївське
товариство: В 3-х т.– №1.– С.28-34.
5. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД "Університетська
книга", 2005. – 174с.
6. Основи національного виховання: концептуальні положення: Частина І /За ред. В.Г.Кузя,
Ю.Д.Руденка, З.О.Сергійчук. – К.: Інформаційно-видавничий центр "Київ", 1993. – 152 с.
7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН,1997. – С.8– 15.
8. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – Київ.:
А.П.Н., 2003. – 68 с.
9. Ушинський К.Д. Твори в 6 т.– К., 1952 – 1955.– Т.1.– С. 44-100.
10. Ушинський К.Д. Педагогическая поездка по Швейцарии // Журнал Мин-ства. Народ.
Просвещения, 1863. – С. 13-14.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
20-25
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ