ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРСТВА В ОКУПОВАНІЙ ПОЛЬЩІ (1939-1944 РР.)

  • О.В. Давиденко
Ключові слова: окупація, середня підпільна освіта, організаційно-педагогічні засади, Генеральне Губернаторство, методичні вказівки, інструкції

Анотація

Статтю присвячено організаційно-педагогічним засадам розвитку середньої
підпільної освіти на території Генерального Губернаторства в окупованій Польщі.
Акцентується увага на дидактичних аспектах навчання у конспіративних освітніх
установах, програмних документах, методичних вказівках, інструкціях Департаменту
освіти і культури для здійснення та забезпечення навчального процесу у цих закладах.

Посилання

1. Добрынин М.А. Развитие общеобразовательной школы и педагогической мысли Польши: дис.
... д-ра пед. наук: 13.00.01 / М.А. Добрынин; Брестский государственный университет им.
А.С.Пушкина. – Брест, 2003. – 351 с.
41
2. Archiwum Zarządu Glównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (далі – AZG ZNP). – Sygn. 24,
Zespól akt Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj. – Sprawozdanie
Departamenty oświaty i kultury za okres 1 IX – 31 XII 1941 r. – teczka 21.
3. AZG ZNP. – Sygn. 24, Zespól akt Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj. –
Raport DOiK Szkoɫy średnie ogólnoksztaɫcące, uczniowie i etaty w roku 1939, a ośrodki nauczania,
ucznoiwie i uczący w roku 1943. – teczka 21.
4. AZG ZNP. – Sygn. 24, Zespól akt Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj. –
Sprawozdanie Departamenty oświaty i kultury za okres od 1 I – 30 IV 1943 r. – teczka 21.
5. AZG ZNP. – Sygn. 24, Zespól akt Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj. –
Sprawozdanie Departamenty oświaty i kultury za okres 15 X – 15 XII 1943 r. – teczka 21.
6. Biernacka M. Oświata a społeczno-kulturowe przeobrażenia wsi w latach ostatniej wojny i w
okresie powojennym / M. Biernacka // Etnografia Polska: Zeszyt 2. – 1983. – T. XXVII. – S.
103 – 132.
7. Garbowska W. Warszawskie szkoły średnie ogólnokształcące w pierwszym okresie okupacji
hitlerowskiej / W. Garbowska // Rozprawy z Dziejów Oświaty. – 1986. – T. 29. – S. 107 – 123.
8. Кazmierska J. Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1945 / J. Кazmierska. – Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 308 s.
9. Krasuski J. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / J. Krasuski. –
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 411 s.
10. Mały Rocznik Statystyczy. – Warszawa: Wydawnictwo Głównego Urzędu Statustycznego, 1939. –
R. X. – S. 318 – 340.
11. Мatusak P. Educacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945 / P. Matusak. – Siedlce: Instytut
Historii Wyzszej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach; Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie; Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 1997. – 562 s.
12. Program nauki w państwowm liceum ogolnokształcącym (Historia): (tymczasowy): / Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. – Lwow: Państwowe wydawnictwo książek
szkolnych we Lwowie, 1939. – 56 s.
13. Spis podręcznikow szkolnych dozwolonych do użytku w gimnazjum ogolnokształcącym /
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. – Lwow: Państwowe wydawnictwo
książek szkolnych we Lwowie, 1939. – 30 s.
14. Wycech Cz. Praca oświatowa w kraju w czasie wojny / C. Wycech // Przegląd HistorycznoOświatowy. – 1947. – №1. – S. 22 – 43.
15. Wycech Cz. Z dziejow tajnej oświaty w latach okupacji / C. Wycech. – Warszawa: Nasza
Księgarnia, 1964. – 285 s.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
35-42
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ