В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ СІМ’Ї У ЗАЛУЧЕННІ ДИТИНИ ДО ЧИТАННЯ

  • Л.М. Заліток
Ключові слова: педагогічна спадщина, сім’я, книжка, читання, бібліотека, дитина, виховання

Анотація

У статті висвітлено значення сім’ї у науково-педагогічній спадщині
В. О. Сухомлинського. З’ясовано роль сімейного виховання у залученні дитини до читання.
Розкрито погляди педагога на місце сімейної бібліотеки у вихованні особистості.

Посилання

1. Бондар Л. С. Проблема совместной воспитательной деятельности школы и семьи в
педагогическом наследии В. А. Сухомлинского: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 /
Бондарь Людмила Семеновна; НИИ педагогики УССР. – К., 1984. – 22 с.
2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – № 44/46.
– 62 с.
3. Закон України "Про освіту": За станом на 8 груд. 2006 р. / Верховна Рада України. – офіц.
вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 40 с. – (Сер. "Закони України").
4. Петренко О. Б. Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського:
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Петренко Оксана Борисівна; Ін-т педагогіки АПН
України. – К., 1997. – 24 с.
5. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1978. –
263 с.
6. Сухомлинський В. Найперший друг / В. Сухомлинський // Рад. жінка. – 1968. – № 1. – С. 20.,
7. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: в 5 т. – К.:
Рад. шк., 1977. – Т. 3. – С. 283–582.
8. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: в 5 т. – К.:
Рад. шк., 1977. – Т. 4. – С. 7–390.
9. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: в 5
т. – К.: Рад. шк., 1977. – Т. 4. – С. 393–626.
10. Тимофеева О. С. Воспитание уважительного отношения младшего школьника к родителям в
педагогическом наследии В. А. Сухомлинского: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01
/ Тимофеева Ольга Станиславовна; ГОУ ВПО "Оренбургский гос. пед. ун-т". – Оренбург,
2005. – 23 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
64-68
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ