ПРОБЛЕМА ВИХОВУЮЧОГО НАВЧАННЯ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • О.О. Осова
Ключові слова: виховуюче навчання, українське Відродження, пам’ятки літератури, навчальні посібникиі, статути

Анотація

У статті здійснено аналіз літературних джерел періоду українського Відродження,
в яких висвітлено окремі аспекти виховуючого навчання, визначено динаміку розвитку
досліджуваної проблеми.

Посилання

1. Аверьянова Г.Д. Проблемы организации, содержания и методов обучения в русской гимназии
первой половины ХIХ века.: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1973. – 24 с.
2. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.:
Педагогика, 1988. – 640 с.
3. Золотухіна С.Т. Тенденції розвитку виховуючого навчання. – Х.: Основа, 1995. – 292 с.
4. Мединский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI-XVII в.в. и их роль в
воссоединении Украины с Россией. – М.: АПН РСФСР, 1954. – 174 с.
5. Митюров Б.Н. Развитие педагогической мысли на Украине XVI-XVII в.в / Под ред.
А.Р. Мазуркевича. – К.: Радянська школа, 1968. – 211 с.
6. Немировский Е.Л. Иван Фёдоров (около 1510-1583) / Отв. ред. А.А. Чеканов. – М.: Наука,
1985. – 320 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
91-95
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ