АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УКРАЇНІ

  • В.В. Примакова
Ключові слова: аксіологія, післядипломна освіта, становлення і розвиток, вчителі початкових класів

Анотація

У статті проаналізовано аксіологічний аспект розвитку післядипломної освіти
вчителів початкових класів в Україні (період з середини ХХ століття до наших днів).
Схарактеризовано й зумовлено пріоритетні системи цінностей галузі на кожному етапі її
існування і функціонування впродовж зазначеного періоду.

Посилання

1. Аксиологические приоритеты в сфере образования и воспитания (история и современность) /
Под ред. З.И.Равкина. – М.: ИТОП РАО, 1997. – 370 с.
2. Назаренко Л.М. Аксіологія як педагогічне явище: навчальний посібник / Людмила
Миколаївна Назаренко. – Херсон: РІПО, 2010. – 123с.
100
3. Козловський Ю.М. Теоретико-методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого
навчального закладу / Ю.М.Козловський // дис. ... док.пед.наук, 13.00.01. – Лівівський
державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів – 2012р. – 565 с.
4. Микешина Л.А.Методология научного познания в контексте культуры / Л.А.Микешина. – М.:
Наука, 1992. – 143 с.
5. Корнетов Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования: учеб. пособие/
Г. Б. Корнетов; Университет РАО. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 124 с.
6. Бермус А.Г. Контекст и структура парадигмального подхода в современной теории
образования / А.Г. Бермус: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/2000/00 3.pdf.
7. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В.О. Огнев’юк. – К.:
Знання України, 2003. – 450 с.
8. Овчинникова М.В. Сучасні освітні парадигми: основні визначення / М.В. Овчинникова:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_25_1/ovhinn.pdf.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
96-100
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ